projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект на ПУП-ПРЗ, Ел. и В и К схемите към него, в землището на с. Говедаре

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект на ПУП-ПРЗ, Ел. и В и К схемите към него, в землището на с. Говедаре

СЪОБЩЕНИЕ

             Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП-ПРЗ, Ел. и В и К схемите към него, за територията заключена между о.т.о.т196-195-197-198-199-200-201-202-3-174-187-186-185-184-196-183,представляваща Стопански двор І – север в землището на с. Говедаре, като с план регулация се урегулира територията на Стопански двор обособявайки пет нови квартала с №№ 104, 105, 106, 107 и 108 и улична мрежа, максимално съобразена с границите на съществуващите поземлени имоти и на полските пътища.

С плана за застрояване се повдигат и запазват част от съществуващите сгради в новообособените УПИ І-24, ХІ-34, VІІ-11 в кв. 107:, І-30, ІV-38, ІІІ-трафопоств кв. 105:, І-17, ІІ-39, ІІІ-2 и ІV-27 в кв. 106 и се предвижда свободностоящо застрояване, при параметри за зона „Пп” – П застр. 60%, П озел. 40% и К инт. 2.5.

     Проектите са изложени в кметство с. Говедаре и в стая 506 на V етаж на Община Пазарджик.

     На основание чл. 128 ал.5 от ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131 ал.2 т.5 от ЗУТ, могат да направят писмени възражения по проекта в 30-дневен срок от Обнародването в “Държавен вестник”.

     Проекта е обнародван в брой 42 / 05.06.2012 г. на Държавен вестник.