projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ”, ДИРЕКЦИЯ “АПИО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ”, ДИРЕКЦИЯ “АПИО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

С П И С Ъ К

 

НА ЛИЦАТА, НЕДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ В ОТДЕЛ „ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ”, ДИРЕКЦИЯ “АПИО” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността началник отдел в отдел „Обслужване на Общинския съвет”, дирекция “АПИО” към Община Пазарджик, недопуснати до явяване на тест са следните кандидати:

Трите имена на кандидата

Основание за недопускане

1

1. Зорница Георгиева Арабова

Не отговаря на изискванията - от представените документи е видно че лицето не притежава изискуемия     ІІІ-ти младши ранг.