projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обява относно търг за продажба на притежавания от община Пазарджик пакет акции, включващ 10 055 (десет хиляди и петдесет и пет) броя поименни акции

PostHeaderIconОбява относно търг за продажба на притежавания от община Пазарджик пакет акции, включващ 10 055 (десет хиляди и петдесет и пет) броя поименни акции

There are no translations available.

О Б Я В А

       

               Община Пазарджик на основание чл. 32, ал. 4 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, чл.2, ал.1, т. 1 от Наредба за търговене и конкурсите и във връзка с Решение № 85 от 28.03.2012 г., изменено и допълнено с Решение № 123 от 31.05.2012 г. на Общински съвет – Пазарджик обявява, че:

               1. Ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на притежавания от община Пазарджик пакет акции, включващ 10 055 (десет хиляди и петдесет и пет) броя поименни акции, всяка една от тях с номинал от 100 лева, представляващи общо 77,99 % от капитала на „Пазар на производителя - Пазарджик” АД – с. Огняново, ЕИК 112516812, в сградата на община Пазарджик, находяща се в гр. Пазарджик, на бул. “България” № 2, ет. 2, в „Заседателна зала”, от 11.00 часа на 27.07.2012 г. (35-тия ден от датата на обнародване на Решение № 123 от 31.05.2012 г. в „Държавен вестник”).

               2. Начална тръжна цена – 2 532 000 (два милиона петстотин тридесет и две хиляди) лева.

               3. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат физически и юридически лица, закупили тръжна документация. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга няма.

               4. Срокът за оглед на активите на „Пазар на производителя - Пазарджик” АД – с. Огняново е до 17.00 часа на 24.07.2012 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение 123 от 31.05.2012 г. в „Държавен вестник”).

               5. Тръжната документация (включваща и Информационния меморандум) може да се закупи на гише „ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящо се на партерния етаж на сградата на общинска администрация, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 09.07.2012 г. (15-тия ден от датата на обнародването на Решение 123 от 31.05.2012 г. в „Държавен вестник”). Цената на документацията е 500,00 (петстотин) лева, платими в брой.

               6. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 17.00 ч. на 24.07.2012 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение 123 от 31.05.2012 г. в „Държавен вестник”). Предложенията се подават в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на 13-я етаж в сградата на общинска администрация в гр. Пазарджик, бул. “България” № 2.

               7. Депозитът за участие в публичния търг с явно наддаване е в размер 1 012 800 (един милион дванадесет хиляди и осемстотин) лева, която сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17.00 часа на 24.07.2012 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение 123 от 31.05.2012 г. в „Държавен вестник”).

               8. Решение 123 от 31.05.2012 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 8 е обнародвано в ДВ бр. 47 от 22.06.2012 г.

               9. За справки – стая 406 и 411, в сградата на общинска администрация, тел.034 402266, 034 402220.