projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЕКТ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ: “РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК”

PostHeaderIconОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЕКТ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ: “РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК”

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

О Б Я В Л Е Н И Е:

 

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЕКТ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ: “РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – РЕГИОН ПАЗАРДЖИК”.

 

 

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост, Община Пазарджик

 

У В Е Д О М Я В А

 

собствениците на имотите, които попадат в УПИ І-Регионално депо за ТБО, м. “Баира”, землище с. Алеко Константиново, Община Пазарджик, област Пазарджик за предстоящото отчуждаване, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОС, съгласно подробен устройствен план, одобрен с Решение № 122 от 31.05.2012 г. на Общински съвет Пазарджик, предвиждащ изграждане на обект от първостепенно значение: “Регионална система за управление на отпадъците – регион Пазарджик” - публична общинска собственост, както следва:

 

№ на имота

Вид на имота

Местонахо-

ждение

Размер в дка

Собственици на имота

Размер на дължимото обезщетение в лв.

67001

нива

м. “Баира”

 

4.150

 

Али Мехмедов Неджипов

 

2 676.75

 

67002

нива

м. “Баира”

 

4.193

 

Н-ци Стефан Ангелов Мадин

 

2 704.49

 

67003

нива

м. “Баира”

 

7.598

 

Явор Атанасов Чиляшев

2 968.81

67004

нива

м. “Баира”

 

5.124

 

Н-ци Никола Илиев Пройчев

 

1 960.21

 

68003

нива

м. “Баира”

 

4.851

Н-ци Георги Тодоров Лазаров

3 128.90

68004

нива

м. “Баира”

 

4.461

Н-ци Неджип Юсеинов Мусов

2 877.35

68005

нива

м. “Баира”

 

1.711

Н-ци Георги Александров Тилев

1 030.02

69001

нива

м. “Баира”

 

8.159

Н-ци Петър Николов Грозданов

5 030.85

69002

нива

м. “Баира”

 

6.571

Екатерина Спасова Ковачева

4 379.57

69003

нива

м. “Баира”

 

3.381

Екатерина Спасова Ковачева

2 180.75

69004

нива

м. “Баира”

 

5.170

Н-ци Димитър Трендафилов Кавалджиев

3 445.81

69006

нива

м. “Баира”

 

2.755

Н-ци Атанаса Спасова Казакова

   771.40

69007

нива

м. “Баира”

 

1.881

“ЕКО-ХИДРО-90”ООД

   564.30

69008

нива

м. “Баира”

 

8.037

Н-ци Вета Иванова Тодорова

2 835.13

69011

нива

м. “Баира”

 

3.216

Н-ци Тодор Димитров Мустаков

1 029.12

70008

нива

м. “Баира”

 

8.302

Н-ци Стоян Петров Панев

2 739.66

70009

нива

м. “Баира”

 

5.013

Н-ци Александър Андреев Радин

1 654.29

70012

нива

м. “Баира”

 

6.448

“ТРОПИКАНА -1” ЕООД

2 127.84

70013

нива

м. “Баира”

 

1.847

Н-ци Никола Александров Тилев

   554.10