projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ“ В СЕКТОР “ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО,ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconРЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ“ В СЕКТОР “ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО,ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

П Р О Т О К О Л

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ ЮРИСКОНСУЛТ“ В СЕКТОР “ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО,ПРАВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

След проверка и оценка на тестовете на кандидатите за участие в обявения конкурс за длъжността “Юрисконсулт” в сектор “Правно обслужване” към дирекция “АПИО”, Община Пазарджик, Комисията реши:

 

І. Допуска до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю -следните кандидати:

 

  1. Мария Здравкова Ангелиева- 27т.
  2. Павлина Стоянова Павлова-27т.
  3. Веселин Любомиров Малинов-23т.

 

ІІ. Недопуска до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю -следните кандидати:

 

1.Красимира Георгиева Киева-22т.

2.Атанас Георгиев Христосков-17т.

      3.Анастасия Стефанова Георгиева- не явила се


Допуснатите кандидати да се явят на Интервю, което ще се проведе от 14:00 часа на 16.07.2012 г. в зала “Архитектурен съвет” на Община Пазарджик, етаж 2, адрес: бул. „България” №2.

Кандидатите следва да се явят в 13:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

  


Председател на конкурсната комисия:

Румен Кожухаров-секретар на Община Пазарджик