projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно Инвестиционно предложение за „Реконструкция и преустройство към сгради с №№03, 13 и 21 монтаж на площадкови мрежи и съоръжения-когенератори, БКТП, помпена станция, машинно и резервоари за вода”. Местонахождение: ПИ № 000422

PostHeaderIconСъобщение относно Инвестиционно предложение за „Реконструкция и преустройство към сгради с №№03, 13 и 21 монтаж на площадкови мрежи и съоръжения-когенератори, БКТП, помпена станция, машинно и резервоари за вода”. Местонахождение: ПИ № 000422

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

          На основание чл.8, ал.5 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

           Община Пазарджик, сектор “ТИГТ” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :

Инвестиционно предложение за „Реконструкция и преустройство към сгради с №№03, 13 и 21 монтаж на площадкови мрежи и съоръжения-когенератори, БКТП, помпена станция, машинно и резервоари за вода”

        Местонахождение: ПИ № 000422 в местност “Игера” в землище на с. Братаница, община Пазарджик.

        Възложител: „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ”АД, адрес: ул.”2-ра”№26А, ж.к.”Враждебна”, р-н Подуяне, Столична община, гр. София-1839.

       

С Решение № ПК-23-ПР/2012г. на РИОСВ е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на гореописаното инвестиционно намерение

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ/ 11.07.2012г-25.07.2012 г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ .

 

За контакти : дирекция „ТСУ” - Екология ,Стая 709, Тел. 402-230