projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

СЪОБЩЕНИЕ

                      

                       Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 88/ 21.06.2012 г. За изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за част от кв. 1420 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 89/ 21.06.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв. 43 по плана на с. Цлънча

         Заповед № 90 / 21.06.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за част от кв. 1420 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 91 / 21.06.2012г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 010402 в местн. „Горна авлия” в земл. Черногорово

       Заповед № 96/ 21.06.2012 г. за изработване на проект на РУП за УПИ ІІ в кв. 207 по плана на гр. Пазарджик

         Заповед № 98 / 25.07.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 007019, местн. „Коритски път” в земл. Црънча

       Заповед № 100 / 29.07.2012 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ п.и. 130057, местн. „Куру ирим” в земл. Гелеменово

       На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.