projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно Инвестиционно предложение „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), временно съхранение и предварително третиране на излязло от употреба

PostHeaderIconСъобщение относно Инвестиционно предложение „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), временно съхранение и предварително третиране на излязло от употреба

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

          На основание чл.8, ал.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

           Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :

Инвестиционно предложение „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), временно съхранение и предварително третиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)”

          Местонахождение: в имот с идентификатор 55155.508.245 с площ 3 832 м2 и имот с идентификатор 55155.508.246 с площ 2 975 м2 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

          Възложител: „БАЛКАНТ” ЕООД, ул. „Дойран” №8, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

         

С Решение № ПК-27-ПР/2012г. на РИОСВ е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на гореописаното инвестиционно предложение.

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /25.07.2012г. – 07.08.2012г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ        

 

 

       За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230