projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно Инвестиционно предложение „База за авторемонтна дейност и разфасовка на бракувани автомобили” Местонахождение: върху два съседни поземлени имота с идентификатори 55155.23.3 и 55155.23.4, местност „Татар орман, землище на гр. Пазарджик

PostHeaderIconСъобщение относно Инвестиционно предложение „База за авторемонтна дейност и разфасовка на бракувани автомобили” Местонахождение: върху два съседни поземлени имота с идентификатори 55155.23.3 и 55155.23.4, местност „Татар орман, землище на гр. Пазарджик

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

 

          На основание чл.8, ал.3 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии.

           Община Пазарджик, сектор “Екология” при Дирекция “ТСУ” Ви уведомява за :

Инвестиционно предложение „База за авторемонтна дейност и разфасовка на бракувани автомобили”

          Местонахождение: върху два съседни поземлени имота с идентификатори 55155.23.3 и 55155.23.4, местност „Татар орман, землище на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик

          Възложител: „АНИКС 17” ООД, ул. „Витоша” №41а, гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик.

         

С Решение № ПК-26-ПР/2012г. на РИОСВ е преценено да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда на гореописаното инвестиционно предложение.

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /27.07.2012г. – 09.08.2012г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ                

 

 

       За контакти: дирекция „ТСУ” – Екология, стая 709, тел. 402-230