PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Премахване на сгради, общинска собственост, построени в поземлени имоти с идентификатори 55155.508.123, 55155.508.569, 55155.508.570 и 55155.508.571, гр.Пазарджик”

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Премахване на сгради, общинска собственост, построени в поземлени имоти с идентификатори 55155.508.123, 55155.508.569, 55155.508.570 и 55155.508.571, гр.Пазарджик”

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ