PostHeaderIconПокана относно присъствие на сесията по отваряне на ценовите оферти в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по Проект: „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и

Покана относно присъствие на сесията по отваряне на ценовите оферти в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително-монтажни работи по Проект: „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на Община Пазарджик”