PostHeaderIconПокана към средствата за масово осведомяване и към юридически лица с нестопанска цел да присъстват на сесията по отваряне на офертите постъпили за участие в открита процедура по ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Одит на проект „Укрепване

Покана към средствата за масово осведомяване и към юридически лица с нестопанска цел да присъстват на сесията по отваряне на офертите постъпили за участие в открита процедура по ЗОП, за възлагане на обществена поръчка с предмет „Одит на проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово””