projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обява относно публичен търг с явно наддаване за продажба на притежавания от община Пазарджик пакет акции, включващ 10 055 броя поименни акции, всяка една от тях с номинал от 100 лева, представляващи общо 77,99 % от капитала на Пазар на производителя

PostHeaderIconОбява относно публичен търг с явно наддаване за продажба на притежавания от община Пазарджик пакет акции, включващ 10 055 броя поименни акции, всяка една от тях с номинал от 100 лева, представляващи общо 77,99 % от капитала на Пазар на производителя

О Б Я В А

         

          Община Пазарджик на основание чл. 32, ал. 4 от Закона за приватизация и след приватизационен контрол, чл.2, ал.1, т. 1 от Наредба за търговене и конкурсите и във връзка с Решение № 85 от 28.03.2012 г., изменено и допълнено с Решение № 123 от 31.05.2012 г., изменено с Решение № 166 от 26.07.2012 г. на Общински съвет – Пазарджик обявява, че:

          1. Ще проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на притежавания от община Пазарджик пакет акции, включващ 10 055 (десет хиляди и петдесет и пет) броя поименни акции, всяка една от тях с номинал от 100 лева, представляващи общо 77,99 % от капитала на „Пазар на производителя - Пазарджик” АД – с. Огняново, ЕИК 112516812, в сградата на община Пазарджик, находяща се в гр. Пазарджик, на бул. “България” № 2, ет. 2, в „Заседателна зала”, от 11.00 часа на 21.09.2012 г. (35-тия ден от датата на обнародване на Решение № 166 от 26.07.2012 г. в „Държавен вестник”).

          2. Начална тръжна цена – 2 100 000 (два милиона и сто хиляди) лева.

          3. Право на участие в публичния търг с явно наддаване имат физически и юридически лица, закупили тръжна документация. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга няма.

          4. Срокът за оглед на активите на „Пазар на производителя - Пазарджик” АД – с. Огняново е до 17.00 часа на 18.09.2012 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение 166 от 26.07.2012 г. в „Държавен вестник”).

          5. Тръжната документация (включваща и Информационния меморандум) може да се закупи на гише „ксерокс” в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящо се на партерния етаж на сградата на общинска администрация, гр. Пазарджик, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 03.09.2012 г. (15-тия ден от датата на обнародването на Решение 166 от 26.07.2012 г. в „Държавен вестник”). Цената на документацията е 500,00 (петстотин) лева, платими в брой.

          6. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 17.00 ч. на 18.09.2012 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение 166 от 26.07.2012 г. в „Държавен вестник”). Предложенията се подават в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящо се на 13-я етаж в сградата на общинска администрация в гр. Пазарджик, бул. “България” № 2.

          7. Депозитът за участие в публичния търг с явно наддаване е в размер 840 000 (осемстотин и четиридесет хиляди) лева, която сума следва да бъде постъпила в банковата сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 17.00 часа на 18.09.2012 г. (32-рия ден включително от датата на обнародването на Решение 166 от 26.07.2012 г. в „Държавен вестник”).

          8. Решение 166 от 26.07.2012 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 10 е обнародвано в ДВ бр. 63 от 17.08.2012 г.

          9. За справки – стая 406 и 411, в сградата на общинска администрация, тел.034 402266, 034 402220.