PostHeaderIconОткрита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Организиране и изпълнение на фестивалните дейности за реализация на Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Организиране и изпълнение на фестивалните дейности за реализация на Проект: „Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално Развитие 2007г.–2013г.“ - ОПРР съфинансирана от Европейския съюз, по договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 между Община Пазарджик и Управляващия Орган на ОПРР“

Краен срок за закупуване на документацията за участие: 25.09.2012 г. – 16:00 часа
Срок на получаване на оферти: 05.10.2012г. – 16:00 часа
Отваряне на офертите: 09.10.2012г. – 10:30 часа – Стъклена зала, Община Пазарджик

Документация

Образци

Писмо до участниците

Приложение към писмо до участниците

Отваряне на ценови предложения