projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Category Blog Общински план - Съдържание

PostHeaderIconОбщински план - Съдържание

Индекс
Общински план
Съдържание
Увод
СОЦ.- ИКОНОМ. РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ
ОЦЕНКИ НА ПРИРОДНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
Всички страници

СЪДЪРЖАНИЕ

 

І. УВОД

   1. Роля и значение на Общинския план за развитие

   2. Законова рамка при разработка на Общинския план за развитие

   3. Структура на общинския план за развитие
   4. Задачи на плана за общинско развитие
   5. Принципи при разработката на Общинския план за развитие
   6. Етапи при разработката на Общинския план за развитие
ІІ. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
  1. История и развитие та община Пазарджик от древността до ХХ в.
  2. Геостратегическо положение като потенциал за развитие в съвременните условия и отваряне на България и Европа към близкия, средния Изток, Азия и Африка чрез транснационалните коридори
  3. Оценки на природния потенциал и факторите за  въздействие при ефективното им  използване за социално-икономическото развитие на община Пазарджик
     3.1. Географско положение и характерни особености на природната среда на Община Пазарджик: Територия и население; Демографски процеси; Заетост и пазар на труда
    3.2. Урбанизация и структуриране на община Пазарджик като селищна система: Урбанизационни  процеси
    3.3. Физически географски дадености. Релеф, климат, почви, полезни изкопаеми, растителна покривка
    3.4. Оценка на екологичното състояние. Околна среда.
    3.5. Режим на използване на територията на община Пазарджик
  4. Анализ на икономическото развитие и регионалната икономика
    4.1. Икономическо развитие на регионална икономика
    4.2. Анализ на състоянието на селското стопанство и земеползването
    4.3. Анализ на транспорта и транспортните организации на територията на община Пазарджик
    4.4. Анализ на икономическото развитие на малките и средни предприятия
  5. Анализ на инфраструктурната изграденост на община Пазарджик
   5.1. Характеристика на пътнотранспортните комуникации
   5.2. Водоснабдяване и канализация
   5.3. Електроснабдяване
   5.4. Газоснабдяване
   5.5. Телекомуникации и съобщения.
 6. Анализ на състоянието и развитието на социалната сфера (Социална инфраструктура)
    6.1. Основни сектори на социалната сфера
    6.2. Заетост и безработица
    6.3. Здравеопазване и развитие на здравната система на територията на общината
    6.4. Образование. Образователна система и образователно равнище на населението. 
    6.5. Социални дейности и услуги                                                       
    6.6. Култура. Разширяване на дейностите, свързани с опазване на културното наследство, паметниците и общото културно развитие на населението
   6.7. Спорт, туризъм и развитие на материално-техническата база за организация на свободното време на населението
7. Неправителствени организации, асоциации и други международни организации.
8. Анализ на Общинския бюджет на Община      Пазарджик
ІІІ. СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ И ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
  1. Стратегии, приоритети, цели аза развитие на община Пазарджик, използвайки методиката и принципите на SWOT анализа
  2. Визия за развитие на община Пазарджик за периода 2007 – 2013 г.
  3. Предпоставки и условия за определяне на приоритетите и стратегията за реализация
    3.1. Предпоставки и условия за определяна на стратегическите цели
    3.2. Развитие на благоприятна и устойчива социална среда с цел балансирано и всестранно развитие на населението в общината и нарастване на неговите доходи
    3.3. Развитие и подобряване на екологичното състояние, опазване на природната среда и съхраняване на природния комплекс
  4. Приоритети, секторни политики, отрасли и  клъстери
   4.1. Интегрирано развитие на селското стопанство и хранително - вкусовата промишленост в общината
   4.2. Развитие на индустриалното производство – отраслова структура на общинската икономика
   4.3. Развитие на основните сектори в социалната сфера
   4.4. Подобряване на демографската структура, положителни изменения в демографските процеси
   4.5. Стратегическо развитие на инженерната инфраструктура
   4.6. Стратегии за обвързване на политиката за развитие на населените места с политиката за териториално развитие и устройство
 5. Стратегия за развитие на културата, работа с младежта и спорта
  5.1. Мерки в сферата на културата
  5.2. Мерки в сферата на младежта и спорта
ІV. ОПИСАНИЕ НА СЪВМЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ СЪС СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ
 1. Местно самоуправление и демократизация на обществото
 2. Стратегически цели за съвместни действия между съседни общини
  2.1. Опазване на околната среда и мерки срещу замърсяването
V. ИНДИКАТОРИ ЗА ФИНАНСОВО РАЗВИТИЕ
  1. Собствени ресурси
  2. Външни финансови ресурси
  3. Самостоятелност на общината. Индикатори за финансово развитие
VІ. РЕД ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА ЗА ОБЩИНСКО РАЗВИТИЕ
 1. Изграждане на общински информационни системи
 2. Създаване на публичност и участие на населението в местното управление и дейността на общините, неправителствените организации, асоциации, съюзи и представители на гражданското общество
VII. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЯ

 Последна промяна (Петък, 09 Септември 2011г. 14:46ч.)