projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Category Blog Общински план - Увод

PostHeaderIconОбщински план - Увод

Индекс
Общински план
Съдържание
Увод
СОЦ.- ИКОНОМ. РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ
ОЦЕНКИ НА ПРИРОДНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
Всички страници

І. УВОД


1. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

Община Пазарджик е динамично развиваща се община, насочена към постигане на ефективна и конкурентоспособна икономика и висок жизнен стандарт на цялото население на територията.

 Развитието на общината е свързано с предизвикателството успешно да се интегрира в процеса на европейската интеграция и да се превърне в равностоен партньор на европейските общини и региони.

Планът за развитие на община Пазарджик за периода до 2013 г. е основният документ, обхващащ стратегическите цели и приоритети на общинската политика, мобилизиране на ресурсите и осигуряване на положителни промени в устройване на територията и създаване на оптимални условия за труд, бит и живот.

Планът съдържа системата от мерки, съвместните програми и проекти за постигане на целите като резултат от партньорството със съседните общини.

Значително място в структурата на Общинския план за развитие се отделя на индикаторите за финансово развитие. Той е опорна точка за насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в общината за постигане на целите на това развитие и така да се превърне в основно действащ инструмент за развитие на общината.

Важно условие е планът за развитие на общината да систематизира реда за осигуряване на информация за постигане на широка публичност и участие на населението както в етапа на съставянето му, така и в процеса на неговото изпълнение и контрола.

2. ЗАКОНОВА РАМКА ПРИ РАЗРАБОТКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

В процеса на разработката планът е съобразен с:

    * Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005-2015 (решение 294/21.04.2005 на МС  - НСРР).
    * Закона за регионалното развитие.
    * Закона за административно-териториалното и селищно устройство на Република България и по-точно номенклатурата за териториалните статистически единици (NUTS) – основни обекти за планиране по линията на Европейския съюз.
    * Закона за административно-териториалното деление.
    * Законите за държавния и общинския бюджет.
    * Националния план за икономическо развитие.
    * Други нормативни актове, правилници и методики, третиращи проблеми относно планирането на общинското развитие.

Основен документ е НСРР със своя многоцелеви и много функционален характер.

3. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

За изпълнение на изискванията на законодателната рамка на равнище Европейски съюз и най-вече Националното регионално развитие планът е структуриран, както следва:
І. Увод

Раздел ІІ. Анализ на икономическото и социалното развитие на община Пазарджик за периода до 2004 г. При отчитане сравнителните оценки спрямо Южния централен район за планиране и област Пазарджик.

Раздел ІІІ. Стратегии и приоритети, специфични мерки и цели за развитие на община Пазарджик.

Раздел ІV. Описание на съвместните дейности и проекти със съседните общини за постигане на целите и изпълнение на плановете за общинско развитие през периода 2005 – 2013 г.

Раздел V. Индикатори за финансовото развитие на общината.

Раздел VІ. Реда за осигуряване на информация и публичност на плана.

Раздел VII. Индикативна финансова таблиц

4. ЗАДАЧИ НА ПЛАНА ЗА ОБЩИНСКО РАЗВИТИЕ

Основните задачи на плана за развитие на община Пазарджик са систематизирани в следните направления:

    * Да дефинира и открои стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.
    * Чрез определяне  на основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционалното и финансово осигуряване на плана да открои изпълнение на глобалната цел и целите по сектори и отрасли.
    * Да послужи за мобилизиране на собствени и привлечени ресурси за постигане на мотивираните цели.
    * Да създаде работещ ефективен “контакт” с очакваните структурни фондове на Европейския съюз и привличането им в територията на общината, финансиране на местни проекти от  външни източници.
    * Да отрази влиянието на трансевропейските коридори № 8, 9 и 10 върху икономиката и населените места, попадащи в директни и индиректни зони.
    * Да стимулира възникването на нова ценностна система и нов подход при решаване на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие.
    * Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнение на мерките, заложени в плана и по този начин да разширява демокрацията на управлението, вкл.  и съседните общини.
    * Да мобилизира  финансовите материалните и човешките ресурси на всички стопански организации, развиващи се на територията на община Пазарджик за реализация на общинския план за развитие на община Пазарджик за периода 2007 – 2013 г.

5. ПРИНЦИПИ ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

При разработката на плана на община Пазарджик е приложен Принципът на партньорството, т.е. интегриране на екип от специалисти от различни управленски нива, активно участие на експерти и специалисти от общинската и областната администрация, водещи фирми и организации.

6. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТКАТА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

При изработването на плана са спазени следните фази:

    * Предварителни проучвания на документи за стратегическото планиране на общината, актуална статистическа информация, актуализирания план за териториалното устройство и градоустройството и други документи със стратегически и планов характер.
    * Оценяване на извършените теренни проучвания и консултации от предишни разработки.
    * Междинно съгласуване с експертите на общинско равнище, обсъждане в отделите на общината и комисиите, изградени към Общинския съвет.
    * Отразяване на новите постановки в приетата Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2006 – 2015 г.
    * Оценяване н принципите на регионалното развитие, приложени на общинско равнище, наложени върху територията с мащаб община и актуализиране на визията и целите на регионалното развитие на основата на актуализираната информация и направените проучвания.
    * Сравняване на развитието на община Пазарджик спрямо развитието на областта Пазарджик и Южен централен район за планиране.
    * Мотивиране на приоритетите и мерките за териториален и клъстерен принцип. (Разчетите от досегашните планирани секторни мерки и проекти показват два основни дефицита – многократното превишаване на наличните/възможните ресурси и ниска ефективност (от гледна точка на стратегическите цели) поради секторния/фрагментен характер на реализираните мерки/проекти).
    * Разкриване на необходимостта от инвестиционни клъстери (пакети от разнородни инвестиционни проекти, свързани с постигане на крайната цел) с пакет от “меки” (инвестиционни) мерки, създаващи институционална рамка и капацитет за реализация на клъстерите. Групирането им по целеви програми и проекти с оглед приоритетно, ресурсно и балансирано общинско развитие.
    * Разграничаване на планираните мерки и проекти в зависимост от: компетенции и интересите на съответни инвеститори (държавата, общината и Европейския съюз); източник на финансиране; характер на мярката.
    * Постигане на координация между политиките за регионално развитие и поетапно актуализиране на плановете за териториалното устройство.

Планът за Общинско развитие на община Пазарджик като обособена териториална единица  – община и съставящите кметства е предпоставка за паралелната актуализация на общия устройствен план на община Пазарджик, като част от област Пазарджик, Южен централен район за планиране и трансевропейската инженерна система. Това се определя от геостратегическата позиция на община Пазарджик, която се намира в центъра на територията на Република България в близост до трасетата на паневропейските коридори № 8, 9 и 10.

Общинската стратегия се базира на нормите, заложени в националната стратегия за регионално развитие (2005 г.), на добрата практика  на стратегическото регионално планиране в условията на пазарната икономика, характерна за страните – членки на Европейския съюз, и по-специално принципът на индикативност, а не на директивност на разработваните планове и стратегии. Едновременно с това се осигурява възможност за по-широко участие и съпричастност на местната общественост при подготовката и вземането на решения за развитието на общината. Използван е и опитът и практиките на сродни общини от развитите Европейски страни – членки на Европейския съюз.

Важен елемент на изграждането на Плана за развитие на Общината е анализът на състоянието на наличните ресурси и възможности. Особено внимание се обръща на ефективността от използването на потенциала на природния комплекс и демографската ситуация (природните, културните, демографските, екологичните и инфраструктурните дадености) и на реалните възможности, които съществуват и които общината може да използва за своето по-ефективно развитие в перспектива за преструктуриране на икономиката, инфраструктурата и най-вече повишаване статуса на живот на населението.

Оценката на развитието на местната икономика и на цялостното обществено-икономическо развитие на общината се основава на прилагането и адаптирането на възможностите на SWOT – анализа към проблемите на оценката на регионалното развитие. Този анализ включва взаимообвързана оценка на вътрешните силни и слаби страни и  на външните за организацията или региона възможности  и заплахи. Този анализ се прилага все повече в планирането на регионалното развитие. Значението му се подсилва от факта, че той се смята за задължителен елемент на плановете, свързани с използването на структурните и предприсъединителните фондове и инструменти на ЕС.

Основен принцип на SWOT – анализа е отделяне на обекта на анализ (община Пазарджик) от средата, в която функционира този обект (съседни региони). В този контекст при разработването на Общинския план за развитие са анализирани силните и слабите страни на отделните елементи на развитие на общината и са изследвани възможностите и заплахите от околната среда. Целта на този анализ  е да се оцени кои направления на развитие на общината са най-ефективни, в кои може да се постигне най-добър успех и хармонично развитие чрез използване на силните си страни и благоприятните възможности на външната среда, както и чрез преодоляване или намаляване  на действието на слабите страни и външните заплахи.

Основен принцип за ефективно прилагане на SWOT – анализа е използването на сравнителния метод (чрез сравняване с други общини, области и др., както и сравнения между сегашното и бъдещото състояние на развитие на общината). Сравнителният анализ е допълнен с количествен (квантифициран) анализ по отделните приоритетни направления на развитие на общината и общо за областта.

В приложената методика и методологията за разработване на Плана за развитие на общината е отчетено също, че някои от направленията и приоритетите на развитие на общината са взаимнозависими и взаимодопълващи се. Поради това съвместното им реализиране чрез стратегията за развитие на общината може да допринесе и до допълнителния т.нар. “синергичен” ефект. С други думи едновременното реализиране на взаимодопълващи се проекти в различни направления на развитие на общината може да доведе до по-силен краен ефект, отколкото простата сума на ефектите на отделните проекти. В това е силата на настоящия План за развитие на община Пазарджик и на единната и взаимообвързана регионална стратегия на Общината. За разлика от самостоятелните стратегии на развитие на отделните браншове, регионалната стратегия индикира и подпомага осъществяването на проекти, имащи взаимодопълващ се синергичен ефект за обществено-икономическото развитие на региона като цяло. Този синергичен ефект е използван съществено при индикирането на приоритетите за развитие на общината.

Важно е да се отбележи, че SWOT – анализът на отделните направления на развитие на Общината е направен не само по отношение на моментното им състояние, но и спрямо очакваната степен на развитие в края на плановия период – 2007-2013 г. Сравняването на сегашното състояние по отделни приоритети на развитие с очакваното състояние в резултат на реализацията на Общинския план за развитие позволява на по-общо експертно равнище да се оценяват очакваните резултати от нея

При формирането на основните цели и приоритети на Общинския план за развитие за 2007 – 2013 г. са отчетени основните постановки и приоритети на Националните планове за икономическо развитие, за регионалното развитие, за развитието на земеделието и селските райони за периода 2000-2006, на изискванията и препоръките в заключителните протоколи и оценки за присъединяването на Република България към Европейския съюз.

Поради това основните приоритети, залегнали в  Плана за общинското развитие и имащи над общинско значение, е целесъобразно да намерят полагащото им се място в актуализираните варианти на областния план за регионално развитие, а тези с над областно значение в Националните планови разработки. Така ще бъдат осигурени по-добри и по-реалистични възможности за финансовото осигуряване на реализацията на обществено-икономическото развитие на България и за приближаването й към европейските стандарти на регионално развитие чрез системата за Държавно регулиране, субвенциите, субсидиите и дотациите в определени сектори.

Процесът по присъединяването на България към Европейския съюз е важно допълнително основание за изграждането на Общински план за регионално развитие на община Пазарджик. Регионалното развитие и търсенето на пътища за намаляване на различията в развитието на ниво отделни страни и на регионите в тях, са едни от най-важните приоритети на ЕС и направления на подпомагане. Договорът на ЕС издига утвърждаването на икономическото и социалното сближаване до равнището на един от трите приоритети на ЕС съвместно с икономическите задачи и цели на Единния пазар, както и с икономическия и валутен съюз. Поради това голяма част от средствата по структурните фондове на ЕС и на предприсъединителните фондове (отнасящи се до страните - кандидатки за членство в ЕС) са ориентирани под една или друга форма към подпомагане на регионалното развитие по страни, икономически райони и общини.

В Общинския план за развитие на Общината са отразени и постановките на Европейските харти за местно самоуправление и за населените места, както и на Европейската декларация за правата на жителите на населените места. Според тази декларация свободните граждани, които поемат солидарно и отговорно обществените си задължения имат право на сигурност, незамърсена и здравословна околна среда, заетост, жилище, мобилност, здраве, спорт и свободно време, култура, устойчиво развитие, което е обект за реализация в плана за общинско развитие.Последна промяна (Петък, 09 Септември 2011г. 14:46ч.)