projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Category Blog Общински план - ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ

PostHeaderIconОбщински план - ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ

Индекс
Общински план
Съдържание
Увод
СОЦ.- ИКОНОМ. РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ
ОЦЕНКИ НА ПРИРОДНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
Всички страници


2. ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ И ПРИРОДНИТЕ ДАДЕНОСТИ КАТО ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ УСЛОВИЯ

Географското положение на община Пазарджик определя наличието на предпоставки за приоритетно развитие на пътно транспортните комуникации, дистрибуцията и търговията, както и дейности, обслужващи трансфера на товари, стоки, информация, хора и услуги. Природните дадености в района могат да бъдат разгледани от към благоприятните и неблагоприятните им страни за развитие на отделни отрасли на регионалната икономика на общината.

Към благоприятните страни на геостратегическото положение та областта могат да се отнесат:

    * Релефът на общината е равнинен. Надморското равнище варира от 190 до 370 м., като надморската височина на град Пазарджик е 205 м. Този релеф заедно с водните ресурси дава възможност за развитие на производството на електроенергия чрез ВЕЦ и каскади, а средно високите планински райони дават възможност за развитие на екологично земеделие и животновъдство. Равнинните територии са идеални за развитие на модерно селско стопанство. Релефът позволява широка транспортна достъпност и отвореност на града и присъединените села.
    * Климатът е благоприятен преходно-континентален, който се характеризира с летни засухи. Този климат е преходен между умерено континенталния климат на Дунавската равнина и преходно-средиземноморския климат на Югоизточна България. Средната годишна температура е 12,5 градуса, ас редната януарска температура – 0,2 градуса. В резултат на бързото повишаване на температурите в края на зимата, пролетта започва рано. Средната денонощна температура в началото на март надвишава 5 градуса, а в началото на април е 10 градуса. Есента е по-топла от пролетта. Средната температура през октомври е 2-3 градуса по-висока от тази през април. Мекият климат в равнинните части на общината благоприятства развитието на индустрията и селското стопанство, създава по-добри условия за развитие на пътната инфраструктура.
    * Пазарджишката област се намира на трасето на Трансевропейските коридори № 8, № 9 и № 10 - това дава възможност за бързо и ефикасно транспортиране на произведените в общината и областта стоки, предвидени за износ по направление на ЕС или Централна Азия, като същевременно представлява и предпоставка за развитие на услугите и създаването на малки и средни предприятия. Най-главното е , че интензивният трафик на товари, автомобили, хора, капитали, информация и услуги ще стимулират изграждане на Свободни икономически зони, транзитни складове, обслужващи дейности, сервизи, търговски обекти, банки, борси, тържища, интернет центрове. Някои от посочените дейности вече започват да се развиват.
    * Терените и землищата на общината са богато водоснабдени, което е солидна предпоставка за развитие на земеделието. Централното им разположение и високата транспортна достъпност са основания за неговото ефективно развитие:

а) Транснационалната инфраструктура включва:

- част от евроазиатския транспортен коридор, свързващ Западна Европа с Близкия Изток и средна Азия по трасето Лондон – Калкута;

- международната автомагистрала “Тракия”, като участък от европейския път Е-80, свързва общината със Западна Европа и Азия;

- транспортен коридор № 8, свързващ Черно море с Адриатическо море.

б) Главната южна международна ЖП линия СЕ 70, свързваща Централна Европа и Азия, която осигурява достъп до пристанищните комплекси на Черно море – Бургас и Варна. Пазарджик отстои на 36 км. от летище Пловдив и на 310 км. от пристанище Бургас.

· Наличието на природни дадености - полезни изкопаеми са база за развитие на няколко селища от община Пазарджик и представлява възможност за по-нататъшно развитие на региона:

· Наличието на традиции в населението и богатата му история са солидна предпоставка за развитието на туризма, в т.ч. международен.

Същевременно природните дадености могат да имат и неблагоприятно влияние. Като неблагоприятни страни могат да бъдат оценени:

    * Бедният почвен фонд в планинските части на общината е предпоставка за наличието на не обработваема земя.
    * Геостратегическото положение на региона има и отрицателни страни. То е предпоставка за криминогенната обстановка. Неблагоприятните страни на геостратегическото положение на община Пазарджик за развитие на някои отрасли са:
    * Прекарването на нефтопровод през територията на Пазарджишка област (Проект Бургас – Вльора) може да бъде опасност за околната среда.
    * Големи температурни амплитуди и студени зимни ветрове, които причиняват измръзване на земеделските култури.
    * Общината е разположена във валежна сянка, което довежда до малки количества на валежите и необходимост от изкуствено напояване на земеделските земи.
    * Маловодие на реките през лятото, което затруднява използването им за напояване.Последна промяна (Петък, 09 Септември 2011г. 14:46ч.)