projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Регионално развитие Изготвени проекти

ИЗГОТВЕНИ ПРОЕКТИ ОТ ДИРЕКЦИЯ „ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ” ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Наименование на проекта

Донор

Стойност на проекта в лева

Статус на проекта

1

„Изготвяне на работни проекти за В и К мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик”

Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти

692420,00

МОСВ
ОДОБРЕН!

2

“Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Ал. Константиново и с. Главиница, община Пазарджик”

Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти

1103340,00

МОСВ
ОДОБРЕН!

3

Подготовка на инвестиционен проект за финансиране по ОПОС “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево”

Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти

442400,00

МОСВ
ОДОБРЕН!

4

Инвестиционен проект “Изграждане на канализации и ПСОВ и подмяна на водопровода в с.Дебращица”

Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти

795786,80

МОСВ
ОДОБРЕН!

5

Инвестиционен проект “Изграждане на канализации и ПСОВ и подмяна на водопровода в с.Паталеница “

Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти

940510,80

МОСВ
ОДОБРЕН!

6

Инвестиционен проект “Изграждане на канализации и ПСОВ и подмяна на водопровода в с.Црънча”

Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, Приоритетна ос 1, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти

766598,40

МОСВ
ОДОБРЕН!

7

“Канализация на с.Добровница – Главен колектор І”

ПУДООС към МОСВ

919747

МОСВ
ОДОБРЕН!

8

“Канализация на с.Мирянци – Главна битова канализация І етап и реконструкция на част от водопроводната мрежа”

ПУДООС към МОСВ

200591,00

МОСВ
ОДОБРЕН!

9

“Канализация на с.Величково – ІІ етап –подмяна на водопровод”

ПУДООС към МОСВ

500000,00

МОСВ
ОДОБРЕН!

10

“Канализация на с.Синитево – Главен битов колектор І етап”    

ПУДООС към МОСВ

284005,21

МОСВ
ОДОБРЕН!

11

Ремонт на дом за стари хора „Г. Кръстевич”

Социално инвестиционен фонд

390181,44

СИФ
ОДОБРЕН!

12

„Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища”

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” Компонент 1: Образователна инфраструктура

5535383,42

МРРБ
ОДОБРЕН!

13

Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, допринасяща за развитие в Община Пазарджик

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.1: „Социална инфраструктура” Компонент 2: Социална инфраструктура

975516,08

МРРБ
ОДОБРЕН!

14

„Пазарджик – устойчиво развиваща се община”

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”Приоритетна ос 4: „Местно развитие и сътрудничество”, Операция 4.2: „Между регионално сътрудничество”

263040

МРРБ
ОДОБРЕН!

15

Ремонт на читалище „Братя Консулови”

Проект „Красива България” 2009

48202,00


ОДОБРЕН!

16

“Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик, чрез въвеждане на система за електронно управление”

МДААР

758100,00

МДААР
ОДОБРЕН!

17

“Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие, чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик”

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”

9569902,36

МРРБ
ОДОБРЕН!

18

“Изграждане на канализация, подмяна водо-провод, канална ПС и тласкател в населено място Ивайло,община Пазарджик І и ІІ етап”

Програма ИСПА Мярка 2001/BG/16/P/PE/006.

4361293,58

МОСВ
ОДОБРЕН!

19

“Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна културна инфраструктура, допринасяща за развитие в Община Пазарджик “

Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013” Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” Oперация 1.1:„Социална инфраструктура” Компонент 3: Културна инфраструктура

4224140,00

МРРБ
ОДОБРЕН!
не финансиран

20

“Подобряване на достъпността в Община Пазарджик чрез рехабилитация на общински път ІV-37064-ІІ-37 Главиница – Алеко Константиново – Црънча”

Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”
Приоритетна ос 2: “Регионална и местна достъпност” Операция 2.1.: “Регионална и местна пътна структура”

2997946,86

МРРБ
ОДОБРЕН!
не финансиран

21

“Партньорството между администрацията и гражданите в Община Пазарджик – гарант за противодействие на корупцията”

Оперативна програма “Административен капацитет”
Приоритетна ос 1: “Добро управление” Приоритет: 1.2. “Прозрачна и почтена държавна администрация”

739537

МФ
Очакващ разглеждане

22

„Администрацията на Община Пазарджик – партньор на бизнеса”

Оперативна програма “Административен капацитет”
Приоритетна ос 1: “Добро управление” Приоритет: 1.2. “Прозрачна и почтена държавна администрация”

711947,10

МФ
Очакващ разглеждане

23

“Подобряване на административното обслужване в Община Пазарджик, чрез въвеждане на система за електронно управление”

Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІІ „Качеств. Административно обслужване и развитие на електронно управление”

758100,00

МДААР
ОДОБРЕН

24

“Строителство /реконструкция/ и модернизация на канализационни и водоснабдителни мрежи и съоръжения в централна градска част на гр.Пазарджик”

Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1 “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 е.ж.”

4449432,00

МОСВ
Отказ за реализация от Община Пазарджик

25

Културно-туристически център „Селищна могила Юнаците”

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”

6135000,00

МРРБ
Очакващ разглеждане

26

“Изграждане на зала за спорт и рехабилитация на деца и възрастни с физически и умствени увреждания”

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
Приоритетна област 3: Здравеопазване и грижа за децата

1937781,60

МФ
Очакващ разглеждане

27

„Канализация на с. Добровница – ІІ етап”

ПУДООС към МОСВ

4851220,68

Очакващ разглеждане

28

„Канализация на с. Синитево – Главен битов колектор І – БФОВ (о.т 1 – о.т 55)”

ПУДООС към МОСВ

901183,21

Очакващ разглеждане

29

”С любов и грижа към хората в неравностойно положение”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

79236,00


ОДОБРЕН!

30

„Грижа за човека”

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

184464,00


ОДОБРЕН!

31

"Дневен център за деца"

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

194851,00


ОДОБРЕН!

32

Подобряване на управлението на човешките ресурси в сферата на образованието на Община Пазарджик.

Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”

271300,00

НЕОДОБРЕН

33

Информационно и организационно осигуряване на процесите по планиране и изпълнение на политики за местно социално-икономическо развитие в Община Пазарджик.

Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”

296278,00

НЕОДОБРЕН

34

Транснационално сътрудничество за развитие на модерни местни политики и добро управление в Община Пазарджик и Търнавски регион чрез транфер на опит и успешни практики.

Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”

362272,32

Очакващ разглеждане

35

Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик - изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие.

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

498000,00


ОДОБРЕН!

36

Укрепване на речното корито на река телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово.

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

1015327,00


ОДОБРЕН!

37

Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на В и К мрежа на гр. Пазарджик.

Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”

49822725,34


ОДОБРЕН!

38

"Регионален фестивал на изкуствата - Пазарджик"

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

416337,01


ОДОБРЕН!

39

"Изграждане и функциониране на областен информационен център на община Пазарджик"

Оперативна програма "Техническа помощ"

390858,12


ОДОБРЕН!

40

"Изграждане на три центъра от семеен тип и едно защитено жилище в община Пазарджик"

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”

2436425,00


ОДОБРЕН!

41

Ремонт южна фасада на Драматичен куклен театър „Константин Величков"

Проект „Красива България”

198734,00


ОДОБРЕН!

42

"Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово"

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”

1002094,42


ОДОБРЕН!

43

„Пазарджик –Септември – Лесичово - архитектурно, културно исторически кръстопът на Централна България”

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”

448570

НЕОДОБРЕН

44

"Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация"

Оперативна програма „Административен капацитет”

195194,62


ОДОБРЕН!

45

„Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик”

Оперативна програма „Административен капацитет”

89960


ОДОБРЕН!

46

„Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”

Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”

8776162,44

Очакващ разглеждане

47

Проект "Подкрепа"

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема "Помощ в дома"

234584,31


ОДОБРЕН!

Общо

 

123 166 680,12 лв