PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 11 септември 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

11 септември 2012 г.

 

 

  • Учебните и детските заведения в община Пазарджик са в готовност за новата учебна година. През летния период са извършени ремонтни дейности както следва:

-         със средства от бюджета на училищата: на стойност 303 276 лв.;

- със средства от бюджета на общината в детските градини: на стойност 88 029 лв. и 83 824 лв. от държавна дейност.

Предстои извършване на строително-монтажните работи и доставка на допълнително оборудване в Прогимназия „Асен Златаров” с. Черногорово, НУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Черногорово и ОУ „Константин Величков” с. Паталеница, след преобразуването на последните в средищни училища при оптимизиране на училищната мрежа в община Пазарджик за учебната 2012-2013 година. С проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Изпълнение на строително-монтажни работи и доставка на допълнително оборудване в средищните училища в община Пазарджик” е избран за изпълнител “Техно-енерджи” ООД гр. София, с който е сключен договор на стойност 267 637, 80 лв. с ДДС;

 

  • Във връзка с откриване на новата учебна година и осигуряване на добра организация и безопасност на движението,   съвместно със служители от сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Пазарджик, служители от БМ „ Паркинги и охрана” при Община Пазарджик извършиха обследване на пътните участъци в районите на учебните заведения на територията на гр. Пазарджик.

Направена е оценка на състоянието на пътната сигнализация и се извършва профилактика и оборудване на участъците с необходимите пътни знаци и табели.

Съгласно изготвен график от 03.09.2012 г. се прави освежаване и полагане на хоризонтална пътна маркировка, където това се налага.

До момента е положена маркировка в районите на ОУ ,,Климент Охридски” - ул. ,,Васил Левски”, ПГСА и ЕГ ,,Б. Брехт” - ул. ,,Кочо Честименски”

Съгласно графика в дните до началото на учебната година ще бъде извършено полагане на хоризонтална пътна маркировка и профилактика на пътните знаци в районите на :

- На 11.09.2012 г. - ПГ по икономика и мениджмънт -   бул. ,,Христо Ботев”

- На 12.09.2012 г. - СОУ ,,Георги Брегов” - бул. ,,Георги Бенковски”

- На 13.09.2012 г. – ОУ ,,Любен Кравелов” - ул. ,, Проф. Ив. Батаклиев”

             и ОУ ,,Васил Друмев”- ул. ,,Булаир”

             - На 14.09.2012 г. ОУ ,,Отец Паисий” - ул. ,,К. Величков”

При възникнала необходимост дейността ще продължи и в почивните дни;

 

  • На 14 септември 2012 г. (петък) от 11.00 часа в Пленарната зала на Община Пазарджик ще се проведе публично обсъждане по проект Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик (ИПГВР), който да очертае рамката за постигане на устойчиво развитие на град Пазарджик с времеви хоризонт 2014-2020 г. и да допринесе за повишаване на качеството на живот и съответните екологични условия, както и да подобри физическата среда в града и прилежащия агломерационен ареал, като част от по-широкообхватната стратегия за икономическо, социално и екологично развитие.

На обсъждането ще бъдат представени резултатите от изработения по поръчка на Община Пазарджик целеви и проблемен анализ, отразяващ тенденциите и динамиката на протичащите процеси и потенциала за развитие на град Пазарджик.

В рамките на обсъждането ще бъде представена визията за развитие на града до 2020 г. и дискутиран проект на зони за въздействие на ИПГВРградски територии с неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, определянето на които е обвързано с разработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик и бъдещата реализация на проекти в тези зони за въздействие. Проектите ще са насочени към обновяване на градската среда и ще допринесат за подобряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове;

 

  • Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик започва втория си цикъл от информационни събития в общините в Пазарджишка област. От 12 септември до 5 октомври 2012 г. екип от центъра ще посети единайсетте общини в областта, където ще проведе срещи с потенциални ползватели на европейско финансиране.

До 10 септември 2012 г. ОИЦ – Пазарджик е бил посетен от общо 221 граждани, а постъпилите въпроси (вкл. по телефона) са 236. Екипът на центъра е организирал 15 информационни събития, на които са присъствали общо 267 участници. Публикациите в средствата за масова информация от 1 април 2012 г. до настоящия момент са 71.

До края на 2012 г. предстои да бъдат оганизирани общо 22 информационни срещи в общините;

 

  • След проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Ремонт на спортни площадки на територията на гр. Пазарджик” за изпълнител е избран “Заводски строежи -ПС-Пазарджик” АД, с който е сключен договор на стойност 109 940,09 лв. с ДДС.        

Ремонтните работи ще се осъществяват на съществуващи спортни площадки, находящи се в кв. “Устрем” и в кв. “Запад” и включват следните дейности:

- фрезоване на старата асфалтова настилка и извозване на отпадъка. Разравяне на съществуващата трошенокаменна настилка, попълване с нов трошен камък на неравностите и валиране. Полагане на нова асфалтова настилка с плътен асфалтобетон с дебелина 4 см.

Полагане на скрити бетонови бордюри с размери 20/15 см по целия периметър на площадката.

Доставка на синтетична трева от 20 до 24 мм височина на влакното за игрище за минифутбол и монтаж на същата върху подготвената основа чрез залепване с полиуретаново двукомпонентно лепило. Готовата настилка се набива машинно със силициев пясък и се разчертава игрището за минифутбол. Доставят се по два броя врати за минифутбол за всяка площадка.  

- оградата се състои от метални колони и мрежа;

 

  • 29350 лева бяха изплатени на футболните клубове от общината като субсидия за второто шестмесечие на 2012 година. Отборите на ОФК “Хебър 2011” – Пазарджик и “Тракиец – 2005” – Главиница получиха съответно по 5 000 и 2 300 лева, тъй като освен гарнитури мъже имат и юноши старша, юноши младша възраст и деца. Клубовете, играещи в “А” ОФГ, получиха по 1 750 лева, а тези в “Б” ОФГ – по 1 050 лева.

През 2011 г. на футболните клубоне бяха разпределени субсиии в размер на 88 800 лв.;