projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

                      

               Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 109/ 06.08.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI – 2117,V-2117 и XVI – 2117 в кв. 59 по плана на гр. Пазарджик

       Заповед № 115 / 31.08.2012 г. за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод до п.и. 130057, м. “Куру ирим” в земл. Гелеменово.

       Заповед № 116 / 31.08.2012 г. за изработване на ПУП-ПП за трасе на канализация до п.и. 130057, м. “Куру ирим” в земл. Гелеменово.

       На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.