projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Предстоящо 25.09.2012 г. /вторник/

PostHeaderIcon25.09.2012 г. /вторник/

25.09.2012 г. /вторник/
Кметска зала
10.00 часа

СЪОБЩЕНИЕ

На 25.09.2012 г. (вторник) от 10:00 ч. в Кметска зала на Община Пазарджик ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени целите и задачите, както и напредъкът по изпълнение на първи етап от проект „Разширение на ПОСВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”, който е финансиран по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011119-C010.