projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

               Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

         Заповед № 125/ 26.09.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV – 617, за гаражи / п.и. с идентификатор 55155.502.9627 / и УПИ I – За жилищно строителство и озеленяване / п.и. с идентификатор 55155.502.1762 / в кв.317 , по плана на гр.Пазарджик.

         Заповед № 128/ 26.09.2012 г. за изработване на проект за п.и: 077001; п.и: 077003 и п.и: 077004, местност “Гечево дере” в землище с.Главиница.

         Заповед № 129/ 26.09.2012 г. за изработване на проект п.и: 077002, местност “Гечево дере” в землище с.Главиница.

         Заповед № 134/ 27.09.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за п.и: 026010 и п.и.026008 в местност “Кулински ливади”, землището на с.Ивайло.  

         Заповед № 135/ 07.09.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за п.и. с идент. 55155.27.178 в местност “Татар Мезар”, гр.Пазарджик.

       Заповед № 136 / 29.09.2012 г. за изработване на ПУП-ПП за трасе на електропровод и водопровод до п.и. 180004 / проектен имот 180018/, м. “Баталите” в земл. Пищигово.

       На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.