PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 09 октомври 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

09 октомври 2012 г.

 

 

  • От утре, 10 октомври, стартира изпълнението на строителните дейности по Проект „Община Пазарджик – приятел на децата” по програма „Социално включване” на Министерството на труда и социалната политика. Общата стойност на Споразумението между Община Пазарджик и МТСП е 1 600 000 лв. Срокът за изпълнение на проекта е 31.10.2013 г. Стойността на договора за СМР е 873 408,97 лв. с ДДС, като за изпълнител след проведена процедура е избран “Сигма строй” ООД.

С изпълнението на проекта ще се реализират 3 основни цели:

- Подобряване на училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години;

- Повишаване общото благосъстояние на децата;

- Разширяване обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години.

Целеви групи на проекта:

Основните целеви групи деца в риск (0-7 г.) са:

-   Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

-   Деца, чиито родители са безработни;

-   Деца, чиито родители получават социални помощи;

-   Деца без личен лекар или чиито личен лекар не е педиатър;

-   Деца, чиито родители не са здравно осигурени;

-   Деца, непосещаващи детска градина или неползващи друг тип услуга за грижа за деца;

-   Деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа;

-   Деца с увреждания;

-   Деца със здравословни проблеми.

Основните целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.) са:

-   Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;

Родители, получаващи социални помощи;

-       Безработни родители;

-       Родители на 3 и повече деца;

-       Самотни родители;

Бъдещи родители от уязвими групи;

-       Родители (най-вече майки) в рискова възраст;

-       Родители без или с ниско образование; Родители, живеещи в лоши жилищни условия;

-        Родители, които не полагат достатъчна грижа за децата си ;

-        Родители на деца с увреждания;

-        Родители на деца със здравословни проблеми;

-        Здравно неосигурени родители;

-        Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието);

 

  • Община Пазарджик ще разпрати до края на тази седмица съобщения на гражданите, неплатили данъчните си задължения за 2012 г., с които да им се напомни, че на 30.10.2012 г. изтича срокът за внасяне на втора, последна вноска на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битовите отпадъци. Невнесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК. Отделът за “МДТ” продължава с принудителните мерки за събиране на вземанията от неизправните длъжници, като до края на годината усилията са насочени към образуването на изпълнителни производства срещу 543 бр. физически и 125 бр. юрически лица за принудително събиране на неплатени данъчни задължения от минали години. В резултат на тези усилия от началото на годината досега са постъпили 1 812454, 77 лв. приходи от неплатени данъчни задължения за минали години, като от тях 663 901, 07 лв. са от юридически лица и 114 8553, 70 лв. от физически лица.

Изпълнението на годишния план за данъчните приходи към настоящия период е 74%, като бележим ръст в сравние със същия период на предходната 2011 г. През 2012 г. са събрани повече приходи с общо 240 721.84 лв., в т.ч. от :

ДНИ       77 032,52 лв.

ТБО         190 30,24 лв.

ДМПС   177 930,56 лв.

Патент       3 932,11 лв.

 

  • Проведена е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на строително-монтажни работи по проект „Укрепване на речното корито на река Телки дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”. Строително-монтажните работи, предвидени за изпълнение, включват: Изграждане, ремонт и възстановяване на съоръжения, част от инфраструктурата за защита на с. Гелеменово от наводнение - изграждане на диги, преоткосиране на бреговете и укрепването на петите на водните откоси, както и почистване и разширяване на речното легло на р. Телки Дере в разглeждания участък. За участие в процедурата са подадени 3 оферти. С решение №2341 от 02.10.2012 г. на възложителя е обявено класирането и за изпълнител на обществената поръчка е определен “Сигма строй” ООД гр. Пазарджик, което дружество е предложило да изпълни строително-монтажните работи за 711 311,54 лв. без ДДС и за срок от 116 календарни дни;

 

  • За изпълнител в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изработване на инвестиционен проект в идейна фаза за елементите на регионалната система за управление на отпадъците - регион Пазарджик” е избран „УЕЙСТ ПРОДЖЕКТ ПАЗАРДЖИК” ДЗЗД, гр.София. С цитирания по-горе изпълнител Община Пазарджик ще сключи договор на стойност 147 800 лв. без ДДС, който включва следните задачи и подзадачи:  

Задача 1: Идеен проект за РЦУО /Регионален център за управление на отпадъщите/ – район Пазарджик – площадка Алеко Константиново.

В рамките на тази задача изпълнителят трябва да изпълни следните подзадачи:

Подзадача 1.1 Експертни анализи и проучвания, включващи:

1.1.1 Геоложки и хидрогеоложки проучвания

1.1.2 Геодезическо заснемане на площадката за РЦУО, включително довеждащи съпътстваща инфраструктура;

1.1.3. Хидроложки проучвания

Подзадача 1.2 Изготвяне на идейни проекти за външни връзки - Довеждащ път; Довеждащ водопровод; Отвеждащ канализационен колектор; Външно електрозахранване

Подзадача 1.3 Изготвяне на Идеен проект за затваряне и рекултивация на съществуващо сметище.

Подзадача 1.4 Изготвяне на Идеен проект за Приемна зона на РЦУО – площадка Алеко Константиново

Подзадача 1.5 Изготвяне на Идеен проект за Регионален център за рециклиране – площадка Алеко Константиново

Задача 2: Идеен проект за РЦР /Регионален център за рециклиране/ –площадка ПС /Претоварна станция/ - Ракитово

Подзадача 2.1 Експертни анализи и проучвания, включващи:

2.1.1 Геоложки и хидрогеоложки проучвания

2.1.2 Геодезическо заснемане на площадката за РЦР, включително външни връзки;

2.1.3. Хидроложки проучвания

Подзадача 2.2 Изготвяне на идейни проекти за външни връзки - Довеждащ път; Довеждащ водопровод; Отвеждащ канализационен колектор; Външно електрозахранване

Подзадача 2.3 Изготвяне на идейни проекти за Приемна зона на РЦР – площадка ПС Ракитово

Подзадача 2.4 Изготвяне на идейни проекти за РЦР и Претоварна станция – площадка ПС Ракитово

Услугата, предмет на бъдещия договор, ще бъде изпълнена в срок от 44 (четиридесет и четири) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка;

 

  • Споразумение за сътрудничеството подписа Община Пазарджик с Министерството на здравеопазването по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН“, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария. Споразумението е в сила до 2014 г. и дотогава Община Пазарджик поема издръжката на помещението на Местния координационен офис, намиращ се в сградата на Младежки дом – Пазарджик. Община Пазарджик ще финансира и финансирането на 11 групи по СИП – Клубове за здравно образование през учебната 2013/2014 година в пилотните училища по Програмата: ОУ „Стефан Захариев“ – Пазарджик, ОУ „Христо Ботев“ – Пазарджик, СОУ „Г. Брегов“ – Пазарджик, СОУ „Г. Бенковски“ - Пазарджик, МГ „К. Величков“ – Пазарджик, ОУ „К. Величков“ – с. Паталеница, ОУ Св. Кл. Охридски“ – с. Мокрище и Прогимназия „Асен Златаров“ – с. Черногорово, а така също и дейностите по изпълнение на Общинската стратегия за Превенция на ХИВ/СПИН. Общата стойност на предвидените за изпълнението на Споразумението средства за периода октомври 2012 – декември 2014 година е приблизително 18 000 лв.

 

  • Идея за създаване на национален мандолинен оркестър бе представена в Пазарджик и беше подкрепена от ръководителите на шест мандолинни оркестри от цялата страна – София, Благоевград, Петрич, Сандански и Пазарджик. В края на месец ноември предстои и първата изява на националната формация, в която участват и двата пазарджишки мандолинни състава – „Маестро Георги Атанасов” с ръководител Атанас Чолаков и „Елена Генова”, с ръководител Ваня Дарджикова. Националният мандолинен оркестър ще дебютира в Благоевград, където се очаква на сцената да се изявят над сто мандолинисти и китаристи, а част от програмата ще бъде дирижирана от Атанас Чолаков. Община Пазарджик ще подкрепи пазарджишките музиканти, като поеме пътните им разходи;