PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 25 септември 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

25 септември 2012 г.

 

 

  • Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов и гл. инспектор Симеон Съловски – началник на РУП при ОД на МВР, ще подпишат Споразумение за обществен ред и сигурност. Документът има за цел повишаване на ефективността по опазване на обществения ред и сигурността на гражданите в българските общини и се подписва в изпълнение на Програмата за взаимодействие между МВР и НСОРБ за периода 2012 – 213 г.;

 

  • На 26.09.2012 г. стартира изпълнението на строителните дейности по Проект: „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на Община Пазарджик”. Прокетът е финансиран от Оперативна програма „Регионално Развитие 2007 г.–2013 г.“, съфинансирана от Европейския съюз. Общата стойност на договора за БФП е 2 436 424.93 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 16.02.2014 г. Стойността на договора за СМР е 1954178,58 лв. с ДДС, а на договора за строитeлен надзор - 46200,00 лв. с ДДС.

С изпълнението на проекта си поставяме 3 основни цели:

  1. 1.Да се подобри социалната инфраструктура в община Пазарджик, предоставяща услуги в общността на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и на децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД.
  2. 2.Да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД.
  3. 3.Да се осигури инфраструктура, предоставяща услуги в общността за деца и младежи с увреждания, съгласно Националната карта на планираните резидентни грижи.

 

За постигането на тези цели ще изградят три Центъра за настаняване от семеен тип и ремонт, реконструкция и пристройка на едно защитено жилище на територията на община Пазарджик.

Целеви групи и крайни бенефициенти на проекта:

Ползвателите на всеки един Център за настаняване от семеен тип са (всеки един от трите ЦНСТ са с капацитет от 12 деца от специализираните институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца/младежи от общността по спешност):

Деца от 3 до 18-годишна възраст, лишени от родителска грижа, за които до момента на приемането им в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.

Възрастовите критерии за прием и напускане в ЦНСТ могат да бъдат гъвкави и съобразени с индивидуалните специфики и особености на децата. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри.

Защитено жилище е с капацитет 8 потребители младежи с увреждания;

 

  • С подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ между МОСВ и Община Пазарджик през месец септември 2011г. стартира изпълнението на проект „Разширение на ПОСВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”, който е финансиран по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

Първи етап на Проекта – Подготовка на инвестиционен проект „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”, възлиза на обща стойност 1 359 915,28 лв. и е със срок за изпълнение 13 месеца считано от 14.09.2011 г. - датата на подписване на Споразумение между Договарящя орган и Община Пазарджик.

Проведени са процедури за избор на изпълнители на всяка от дейностите, включени в проекта, сключени са съответните договори и е възложено изпълнението на същите.

След приключване на всички дейности, предвидени за изпълнение през Етап I на проекта, Община Пазарджик ще внесе в УО на ОПОС доклад за изпълнение, като след неговото одобрение ще подпише Споразумение за изпълнение, с което ще стартират дейностите по строителството на ВиК мрежата и разширението на ПСОВ. Индикативната стойност на бюджета за строителство е 48 462 810 лв.;

 

  • На територията на община Септември и община Пазарджик се извършва „Рехабилитация на обект от „Транзитни пътища V” – ЛОТ 22 Б”, финансирана по европейска програма. Част от транзитния път се явява главната улица на с. Братаница. Рехабилитацията е съпроводена с отнемане на старото пътно легло с дебелина около 60 см и изграждане на ново с валиране на пластове. Това ще доведе до аварии по амортизираната водопроводна мрежа, изпълнена с азбестоциментови /етернитови/ тръби.

Община Пазарджик изготви работен проект за подмяната на водопровода със съвременни полиетиленови тръби. Изграждането на новия водопровод ще бъде реализирано съвместно с „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД. Материалите за изграждането на водопровода на стойност 37 692, 18 лв. с ДДС ще бъдат доставени от Община Пазарджик, а строително-монтажните работи ще бъдат извършени от „Водоснабдяване и канализация – в ликвидация” ЕООД;

 

  • Проекти на обща стойност 23 хил. лв. на единадесет библиотеки от община Пазарджик бяха одобрени след приключване на конкурсната сесия по програма „Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" 2012 г. на Министерство на културата. Програмата е за финансова подкрепа на библиотеките, при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници. Средствата трябва да бъдат изразходвани по предназначение, а библиотеките следва да представят финансов отчет по общата стойност на финансирания проект пред общината, с копие до Министерството на културата в срок до 30 ноември 2012 г.

Одобрени са проектите на следните библиотеки:

РБ “Никола Фурнаджиев" - гр. Пазарджик със сумата от 10 600 лв.

НЧ „Просвета-1929" - с. Мало Конаре със сумата от 1 672 лв.

НЧ „Св. Пантелеймон-1909" - с. Паталеница със сумата от 1 295 лв.

НЧ „Нова младеж-1927" - с. Гелеменово със сумата от 880 лв.

НЧ „Просвета-1928" - с. Сбор със сумата от 885 лв.

НЧ „Св.св. Кирил и Методий-1933" - с. Братаница със сумата от 1 547 лв.

НЧ „Епископ Дионисий-1925" - с. Драгор със сумата от 1 352 лв.

НЧ „Отец Паисий-1933" - с. Хаджиево със сумата от 1 736 лв.

НЧ „Просвета-1947" - с. Мирянци със сумата от 800 лв.

НЧ „Просвета-1928" - с. Добровница със сумата от 956 лв.

НЧ „Съзнание-1927" - с. Синитово със сумата от 1 420 лв.;

 

  • Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов ще връчи почетен знак и парична награда в размер на 500 лв. на Николай Видов - категория до 58 кг. – световен шампион по класическа борба за ветерани в Унгария (Будапеща).