PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 23 октомври 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

23 октомври 2012 г.

 

  • Община Пазарджик стартира дейности по подготовка на проектно предложение, с което да кандидатства за финансиране по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска” по Оперативна програма „Регионално развити” 2007-2013 г.

Дейностите, допустими за финансиране, са както следва:

 1. Рехабилитация и реконструкция на вътрешноквартални улични мрежи;

 2. Изграждане, реконструкция, рехабилитация на вътрешноквартални пешеходни алеи и тротоари;

3. Изграждане на велосипедни пътеки и алеи - изграждане на план-схема за обща велоалейна мрежа и проектиране на подходящи участъци от нея и рехабилитация на съществуващи такива;

4. Изграждане на детски площадки;

 5. Изграждане на спортни площадки в междублокови пространства;

 6. Изграждане и възстановяване на зелени площи;

 7. Въвеждане на енергоспестяващо осветление;

 8. Архитектурно-паркови елементи

- пейки, кошчета, антипаркинг устройства (ограничители), указателни табели.

Община Пазарджик е възложила изготвянето на работен проект във всички необходими части за територията на кв. “Запад”. Стойността на проекта е до 5 млн. лв., като е допустимо включването на резервни обекти, всеки със стойност 500 000 лв., общо за 5 млн. лева допълнително. Резервните обекти ще се финансират при наличие на свободен финансов ресурс в бюджета на програмата. Допълнителните обекти ще бъдат публичните пространства в кв. “Устрем”.

Изготвеният архитектурен проект ще бъде разгледан на публично обсъждане. Крайният срок за подаване на предложението за кандидатстване е 11.01.2013 г.;

 

  • В периода от месец юни до настоящия момент след възлагане от Община Пазарджик “Еко Хидро 90” ООД извърши строителни дейности по уличната мрежа в гр. Пазарджик и населените места от територията на общината както следва:

І. В гр. Пазарджик:

1. Машинно изкърпване: по ул. „Михаил Куманов”, ул. „Гео Милев”, ул. „Беласица”, ул. „Климент Охридски”, ул. „Никола Ръжанков”, ул. „Спартак”, ул. „Марица”, ул. „Веслец”, ул. “Дойран”, ул.”Лозенград”, ул. ”Теменуга” и задблоково пространство, ул. „Стефан Караджа” - задблоково пространство, ул. ”Тодор Каблешков”, ул. „8-ми март”, ул. ”Райко Алексиев” /на спирката/, ул. „Виделина”, ул. „Петър Бонев”, ул. „Сан Стефано”, ул. ”Клокотница” и ул. ”Стоян Ангелов” – общо 14 805 кв. м.;

2. Машинно изкърпване и корекция на асфалтовата настилка на кръстовищата: ул. „Стоян Михайловски” и ул. ”Чавдар Войвода”; бул. „Ст. Стамболов” и ул. „Димчо Дебелянов”;

3. Полагане на асфалтова настилка на улица с о.т. 1-3 в квартал 134 по плана на гр.Пазарджик /ул. ”Петър Бонев”/ и по ул. „Княгиня Мария Луиза” – юг – ивицата от южната страна на канал „Паша арк” в участъка от кръстовището с ул. „Болнична” в посока запад – общо 1 700 кв. м.;

4. Ръчно изкърпване на уличната мрежа на гр. Пазарджик – на единични дупки и участъци – 2 800 кв.м.

ІІ. В населените места от територията на общината:

1. Ремонт на улици, полагане на асфалтова настилка и изкърпване – машинно и ръчно в селата Алеко Константиново, Говедаре, Ивайло, Мало Конаре, Мирянци, Овчеполци, Паталеница, Пищигово, Сарая, Сбор, Синитово, Тополи дол и Черногорово.

ІІІ. По общински пътища в участъците между селата:

  1. 1.Говедаре – Хаджиево;
  2. 2.Црънча – Алеко Константиново – Главиница;
  3. 3.Мокрище – Ляхово – Паталеница.

Това е поредният „пакет” улици и пътни артерии, които Община Пазарджик възлага на дружеството по договора за текущ ремонт. „Еко-Хидро-90” ООД продължава да изпълнява строителни дейности, предвидени в договора, както в гр. Пазарджик, така и в населените места, до началото на зимния период;

  • Към момента на територията на града и селата Главиница, Мокрище и Иваило са регистрирани повече от 70 точки с образувани нерегламентирани сметища от строителни отпадъци, следствие на което на 9.10.2012 г. Община Пазарджик със съдействието на „Брокс” ООД стартира кампания за почистването им.

Извозени са строителните отпадъци от ул. ”8-ми март”, ул. ”Стоян Ангелов”- срещу магазин „КРЕЗ”, ул. ”Петър Бонев”, ул. ”Теофил Бейков”, ул. ”Райко Алексиев”, ул. ”Никола Фурнаджиев” и др. -общо 23 от регистрираните точки със замърсявания.

Инициативата продължава и през настоящата седмица с почистването на набелязаните места в кв. “Изток”, кв. “Запад”, кв. “Младост”, с. Главиница, ул. ”Димитър Греков”- до ОУ ”Христо Ботев” и т.н., до почистването на всички засегнати терени.

Община Пазарджик напомня, че при извършването на строително-ремонтни дейности гражданите и фирмите следва да извозват отпадъците си до депото в с. Алеко Константиново или при невъзможност да ползват услугите на фирма, притежаваща съответното разрешително за тази дейност;

 

  • На 12.10.2012г. Община пазарджик и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури подписаха договор за реализацията на проект „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в община Пазарджик”, за финансиране по мярка 3.4 “Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по Приоритетна ос 3 “Мерки от общ интерес” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/. Стойността на проекта е 248 хил. лв. с ДДС. Проектът цели повишаване потреблението на вътрешния пазар на продукти от риболов и аквакултура чрез повишаване информираността на аудиторията относно доказаната полезност и висока хранителна стойност на продуктите от риболов и аквакултура. Проект „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в община Пазарджик” ще се реализира в рамките на 8 месеца;

 

  • Сдружение “ЕГИДА” ще продължи да предоставя през следващите седем години социалната услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица с интелектуални затруднения”. Организацията има дългогодишен опит в тази област и беше избрана за доставчик на услугата след проведен конкурс. Центърът е социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност. Той e комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, социално включване и други. Целевата група са деца и лица с интелектуални затруднения.

Максималният капацитет на Центъра, който работи на ул. “Княгиня Мария Луиза” №63, е 24 места, с численост на персонала до 6 щатни бройки. Насочването на потребители се осъществява от Дирекция “Социално подпомагане” гр. Пазарджик по реда на Закона за социално подпомагене и Правилника за приложението му, след подадена писмена молба от лицето или негов законен представител/настойник;

  • Кампания за набиране на средства в подкрепа на приюта на Отец Иван от Нови Хан стартира Младежки парламент - Пазарджик. Инициативата се реализира с подкрепата на община Пазарджик и ще се проведе от 25 до 27 октомври 2012 г. в центъра на града. Представители на Младежкия парламент ще поставят две урни – една на входа на Общината и втора - пред ДКТ „Константин Величков”. В тях гражданите на Пазарджик ще могат да пуснат дарената от тях сума. Събраните средства ще бъдат внесени по банковата сметка на манастирския комплекс, публикувана във фейсбук – страницата „Да подкрепим отец Иван от Нови Хан в благородната му мисия”, като Младежки парламент – Пазарджик се ангажира да оповести официално набраните средства;