projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ОБЩЕСТВЕНО ДОПИТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК – ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”

PostHeaderIconОБЩЕСТВЕНО ДОПИТВАНЕ ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК – ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”

EUflag

gerb1

Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”

OPRRflag

ОБЩЕСТВЕНО ДОПИТВАНЕ

ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК – ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”

 

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

            В рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 по проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, се провежда обществено допитване за определяне на приоритетни проблеми по зони на въздействие и необходими интервенции за решаването им в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.Пазарджик за периода 2014-2020 г. Първите етапи от разработването на ИПГВР обхващаха изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план на град Пазарджик, разработване на визия за развитието на града до 2020 г. и определяне на зони за въздействие на ИПГВР, формулиране на цели и стратегия на ИПГВР. Предстои да бъдат идентифицирани проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на обособенатите зони, идентифицирани заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори и партньори, които да бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР, изготвени план-график за изпълнение и програма за реализация, бюджет и индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР.

Подробна информация за проекта може да бъде намерена на страницата на проекта: http://ipgvr.bggis.com/pazardzhik/en-us/начало.aspx.

Общественото допитване има за цел да събере информация от обществеността относно мнението на заинтересуваните страни за значимите за решаване проблеми по зони за въздействие в града и на тази база да се изготви индикативен списък на интервенции (проекти), които ще бъдат финансирани чрез Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр.Пазарджик.

В тази връзка ще бъдем благодарни да изкажете Вашето мнение чрез попълването на онлайн въпросник, достъпен на страницата на проекта.

Попълването на въпросника ще бъде възможно до 9 ноември 2012 г. След обработването на събраната информация ще бъдат проведени работни срещи с представители на заинтересуваните страни и фокус групи за конкретизиране на списъка с проекти за финансиране в рамките на ИПГВР. Изготвеният списък с проекти ще бъде представен за публично обсъждане чрез онлайн достъп на страницата на проекта.

Благодарим за изразения интерес и Вашето гражданско мнение.

                                                                              Тодор Попов
                                                                              Кмета на Община Пазарджик


Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществяав с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.