projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

                      

                       Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 157 / 31.10.2012 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-жилищно строителство и гаражи, УПИ ІV-жилищно строителство и гаражи и УПИ ІІ-озеленяване в кв. 330 по плана гр. Пазарджик.

       На основание чл. 215 ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от публикуване на съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по заповедта до общинска администрация.