PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 06 ноември 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

06 ноември 2012 г.

 

 • Съгласно данните в публикувания проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г., взаимоотношенията на Община Пазарджик с централния бюджет ще възлизат на:

Община

Бюджетни взаимоотношения

Обща

субсидия

за делегирани

от държавата дейности

Обща

изравнителна

субсидия

За зимно поддържане

и снегопочистване

Целева субсидия

Пазарджик

35 509,0 хил. лв.

29 521,6 хил. лв.

4 930,6 хил. лв.

223,1 хил. лв.

833,7 хил. лв.

в т. ч.

309,4 хил. лв. за общински пътища

 

 • Община Пазарджик е в процедура на сключване на договор с предмет “Зимно поддържане на територията на община Пазарджик с „ЕКО – ХИДРО 90” ООД гр. Пазарджик след проведена обществена поръчка по ЗОП и избор на дружеството за изпълнител.

Зимното поддържане на територията на община Пазарджик включва поддържане на общинската пътна мрежа, на републиканските пътища в границите на гр. Пазарджик, на уличната мрежа и пешеходната зона на гр. Пазарджик.

Общата дължина на общинската пътна мрежа е около 141 км и е разделена на три участъка: северен, югозападен и югоизточен участък.

Общата дължина при снегопочистване на участъците от републиканската пътна мрежа в границите на гр. Пазарджик е около 14,4 км.

Уличната мрежа на гр. Пазарджик се разделя на главни артерии, обслужващи улици и централна пешеходна зона с площ 25 дка.

Предстои и извършването на преглед на снегопочистващата и друга техника на дружеството за готовността и годността й за работа при зимни условия.

Съгласно представената оферта на дружеството през целия период на изпълнение на обществената поръчка същото ще разполага със следното техническо оборудване:

 1. 1.Специализирана механизация за снегопочистване – колесни трактори, комбинирани колесни машини, автогрейдер и товарни автомобили;
 2. 2.Специализирана механизация за опесъчаване – товарни автомобили;
 3. 3.Механизация за разпръскване на химически вещества – товарни автомобили с прикачени устройства за разпръскване;
 4. 4.Друга специализирана механизация - челни товарачи и прикачен инвентар.

Дружеството разполага и със собствена база за изпълнението на договора, с наличен организиран диспечерски пунк с денонощно дежурство, както и с база за съхранение на материали.

Във връзка с предстоящото третиране на уличната мрежа от снегопочистващата фирма, Община Пазарджик има в наличност 46 т калциев хлорид, като количество ще бъде достатъчно за целия зимен период;

 

 • Община Пазарджик възложи на “Васил Минев 2012” ЕООД гр. Пазарджик изпълнението на обект: "Ремонт на покрива на ОУ „Стефан Захариев” - гр. Пазарджик”. Стойността на договора е 30 826,33 лв. без ДДС или 36 991,60 лв. с ДДС, като ремонтните работи включват ремонт на покривна конструкция, направа на обшивка на покрив с нерендосани иглолистни дъски 2,5 см, обшивка на комини, капандури и улами с поцинкована ламарина, препокриване на покрива с керемиди тип "Мизия”, покриване с капаци на била и ръбове и други.

След възлагане от страна на Община Пазарджик от ЕТ „Димитър Паунов” беше ремонтиран и покривът на СЗ Младост” в гр. Пазарджик.

Строителните дейности, които се изпълниха за 15 работни дни, включваха демонтажни и монтажни работи по обшивка от ламарина по покрив, на дървена покривна конструкция, полагане на хидроизолация от 1 пласт усилен воалит - хоризонтално и вертикално по бордове, полагане на битумен грунд, демонтаж и монтаж на нови РVC тръби ф110 за отводняване на покрива и направа на нова гръмоотводна инсталация.

Стойността на договора е 16 659,50 лв. без ДДС или 19 991,40 лв. с ДДС;

 

 • Община Пазарджик получи одобрение на проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси” - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.1.04 - ПОМОЩ В ДОМА”. Проектът е на стойност 230 830,96 лв. и ще продължи 14 месеца, като реално услугите ще се предоставят 12 месеца. В рамките на проекта се създаде Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж Пазарджик, в което ще се извършват три основни дейности в помощ на хората в неравностойно положение:

- дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико- социална насоченост;

- дейности за социално включване и социална подкрепа;

- комунално – битови дейности;

В Звеното за услуги ще бъдат наети 61 безработни лица от началото на 2013 г., които ще обслужват нуждаещите се;

 • По силата на сключено партньорско споразумение между Община Пазарджик и Агенция за социално подпомагане, Дирекция ”Закрила на детето”, Община Пазарджик реализира проект „И аз имам семейство”. Към днешна дата екипът по приемна грижа в община Пазарджик е приел единадесет заявления за оценка на кандидати за професионални приемни родители. На пет от тях вече са изготвени социални доклади за оценка и проведени задължителните обучения.

Съгласно влезлите в сила промени от 04.09.2012 г. в Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях в РДСП град Пазарджик вече функционира Комисия по приемна грижа, която утвърждава или отказва утвърждаването на кандидатите за приемни семейства. До настоящия момент пет от кандидатите за професионални приемни семейства са утвърдени като професионални приемни родители. След съгласуване с Отдел ”Закрила на детето” предстои подбор на подходящи за тези семейства деца, с които утвърдените вече приемни родители да стартират процес на опознаване;

 

 • Рок музикантът Тома Здравков реализира своя пръв авторски проект, който ще бъде подкрепен финансово и от Община Пазарджик. Предстои излизането на новия му сингъл “I’m Lost”. Автор на музиката, текста на песента и продуцент е Тома. Звукозаписът е осъществен в Pacific Studio Sofia. Идеята за клип към песента е изключително интересна и е на режисьора Васил Стефанов. Част от видеото вече се снима в родния град на Тома – Пазарджик. Премиерата на новия музикален продукт на певеца и неговата група в Пазарджик ще бъде непосредствено след промотирането му в София;
 • Със своя заповед от 05.11.2012 г. кметът на Община Пазарджик г-н Тодор Попов награждава с парична премия от по 200 лв. трима състезатели на СК “Торнадо”, завоювали златни медали от национална “Купа България”, както следва:

- Иван Рачев - деца до 10 год. в категория до 35 кг.

- Тодор Тодоров - деца до 10 год. в категория до 29 кг.

- Цветелина Иванчева - деца до 14 год. в категория до 50 кг.;