PostHeaderIconПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на Евродизел за отопление за нуждите ОЗД "Детство" с. Мало Конаре, община Пазарджик"

Открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: "Доставка на Евродизел за отопление за нуждите ОЗД "Детство" с. Мало Конаре, община Пазарджик"

Покана

Документация

Образци