PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 20 ноември 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

20 ноември 2012 г.

 

 

 • Кметът г-н Тодор Попов утвърди инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на община Пазарджик. Право на получаване на годишно рентно плащане от Община Пазарджик на основание чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ имат собствениците/техните наследници на земи или упълномощени от тях лица, които нямат сключени договори по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) или Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ), не са подали декларации по чл. 37б от ЗСПЗЗ и имотите са включени в заповедите на Директора на ОД ”Земеделие” по чл. 37 от ЗСПЗЗ. За да получат рентно плащане, правоимащите лица следва да подадат заявление по образец до кмета на община Пазарджик, находящо се в „Център за информация и услуги на гражданите” и Деловодството на Община Пазарджик - Гише №1. Средствата ще се изплащат всеки петък от 10.00 ч. до 16.00 часа в „Център за информация и услуги на гражданите”, като първата дата, от която могат да се получават рентните плащания, е 30.11.2012 г.;

 

 • С Решение № 2755/ 16.11.2012 г. на кмета на Община Пазарджик за изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Поддържане и ремонт на улични осветителни уредби на територията на Община Пазарджик през 2013-2014 г.” е избран „ВЕНИТ” ЕООД, гр.Пазарджик.

Обществената поръчка включва поддържането и ремонта на уличното осветление на територията на 32 населени места в Община Пазарджик – гр. Пазарджик и 31 села.

Елементите на уличните осветителни уредби, подлежащи на поддръжка са:

- Осветителни тела, общо 13147 броя от които:

11615 броя улични осветителни тела;

1386 броя паркови осветителни тела и

146 броя осветителни тела, вградени в настилка.

- Ел. табла за мерене и управление на уличното осветление – 387 бр., които са монтирани на външната страна на трафопостове и разпределителни касети.

- Стоманено-тръбни елементи на уличните осветителни уредби – стълбове за улично и парково осветление с височина от 3.50 м. до 14.00 м. и рогатки /конзоли/ за монтаж на осветителни тела на стоманобетонни стълбове от ел. разпределителната мрежа.

- Прилежаща кабелизация – захранващи кабели за уличните осветителни уредби, положени подземно в тротоарните платна и зелени площи и въздушна електропроводна мрежа.

- Заземителни съоръжения;

 

 • Чрез публична покана по реда на Закона за обществените поръчки е обявена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и демонтаж на коледна украса на територията на гр. Пазарджик”. Предвидени за доставка са нови елементи за коледна украса, които заедно със съществуващите, ще се монтират на обекти от градската инфраструктура – стълбове, сгради, мостове и други. За всеки от съществуващите и доставените нови елементи е определено местоположение за монтаж и осигурено ел.захранване. Местата в гр.Пазарджик, на които традиционно ще се монтира коледната украса, са:
 1. 1.Новогодишна елха на пл. „Константин Величков“
 2. 2.Сградите на Община Пазарджик, Младежки дом, Драматичен театър “Константин Величков“
 3. 3.Фонтани на ул. “Търговска“ и   пл. „Съединение”
 4. 4.Площади „Константин Величков“, „Съединение“
 5. 5.Градска градина, Градините пред хотел „Тракия“, Гимназия "Ив. С. Аkсаков", Църква "Св. Богородица" и Градина при МБАЛ “Здраве”
 6. 6.Колона на ул.“Търговска“
 7. 7.Мост над река Марица
 8. 8.Пешеходен мост на парк-остров „Свобода”
 9. 9.6 броя мостове на канал „Паша арк” (ул. "Кн. М. Луиза")
 10. 10.Светлинни елементи по стълбовете на главни улици и кръстовища;

 

 • Стартира реализацията на проект за оптимизиране на организационната структура и работните процеси в Община Пазарджик. Проектът “Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация ” е на стойност 185 194,62 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор № 12-11-33/09.10.2012 г. Проектът предвижда да бъде направен функционален анализ на Община Пазарджик по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация, в рамките на който ще бъде извършено изследване и оценка на релевантността на функциите, организационното структуриране, ефективността и ефикасността от дейността на общинската администрация. В зависимост от идентифицираните проблемни области ще бъдат разработени конкретни административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност - оптимизиране на структурата и преразпределяне на функции и дейности между отделните звена с цел избягване на дублиране на функции и постигане на по-висока ефективност, ефикасност и икономичност, както и разработване на документи, регламентиращи и осигуряващи методически и организационно дейността на общинската администрация. Проектът ще се реализира в продължение на 18 месеца. В резултат от реализацията на проекта се очаква да се оптимизират работните процеси, за да се постигне по-висока ефективност и ефикасност на дейността на администрацията;

 

 • Община Пазарджик със съдействието на Норд Авторециклинг” АД и Норд Елрециклинг ЕАД организират кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, електронно и електрическо оборудване, отработени масла. Желаещите да се включат могат да предадат своите батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми, електронно и електрическо оборудване, отработени масла в специални контейнери за съответните отпадъци, които ще бъдат разположени на 21.11.2012 г. от 10.00 ч. до 14.00 ч. на пешеходната зона на ул. Цар Самуил” - до сградата на НТС, гр. Пазарджик;

 

 • Общо 39 310 лв. ще разпредели по сметките на 9 общински училища и 7 детски градини Община Пазарджик по Национална програма „С грижа за всеки ученик”. Програмата цели повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователни потребности.

По модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” средства ще получат училищата: „Проф. Иван Батаклиев” – 1 560 лв., ЕГ „Б. Брехт” – 4 290 лв. и МГ „К. Величков” – 7 280 лв.

По модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” средства се разпределят както следва: ОУ „Св. Климент Охридски” – 3 850 лв., ОУ „Хр. Смирненски” – 1 540 лв., СОУ „Г. Брегов” – 770 лв., СОУ „Д-р П. Берон” – 1 540 лв. и СОУ „Г. Бенковски” – 1 540 лв.

По модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” финасиране получават: НУ „Г. С. Раковски” – 3 850 лв. и градините: ОДЗ „Здравец” – 2 310 лв., ЦДГ „Радост” – 770 лв., ЦДГ „Върбица” – 1 540 лв., ЦДГ „Зорница” – 3 080 лв., ОДЗ „Детство” – Мало Конаре – 3 080 лв., ЦДГ „Щастливо детство” – Звъничево – 1 540 лв. и ЦДГ „Детелина” – Черногорово – 770 лв.

Средствата ще се изразходват за хонорари на учителите и за административни разходи, необходими при реализирането на допълнителните занимания с децата и учениците;

 

 • Художествена галерия „Станислав Доспевски” организира конкурс за рисунка на графичен таблет – „Свободата да рисуваш”. Сто и едно деца от общината са приели предизвикателството да творят и да се забавляват по един иновативен и модерен начин. В деня на конкурса - 24 ноември (събота) от 10 до 16 часа в залите на галерията ще се проведат презентации от партньорите на инициативата ADCOM и JAR Computers;