projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница

znak


Община   ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик, бул. България №2, Общинска администрация,

тел: / 034/ 44 55  01,

факс: /034/ 44 24 95

е-mail: secretary@pazardjik. bg

З А П О В Е Д

 

№…………………

 

Пазарджик…………………………2012 год.

 

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и с оглед необходимостта от определяне на условията и реда за изплащане на рентни вноски на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ на собствениците на земеделски земи на територията на Община Пазарджик,

 

                                У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

 

       „Инструкция за условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане на собствениците на земеделски земи на територията на Община Пазарджик на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ", съгласно приложението към настоящата заповед.

Тодор Попов

Кмет на Община Пазарджик

 

 

Съгласувал:

Дирекция АПИО, Лиляна Шикова-юрист

 

Георги Гайдаров, директор на дирекция ФСДУС

 

 

Изготвил:

Кирил Стойчев

Главен експерт в дирекция ФСДУС

 

УТВЪРЖДАВАМ  КМЕТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК:

/ТОДОР ПОПОВ/

 …………………………………… 

     

ИНСТРУКЦИЯ
 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ

 

І. ПРАВОИМАЩИ ЛИЦА

 
Чл.1. Тази Инструкция урежда условията и реда за изплащане на годишно рентно плащане по чл.37в, ал.7 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Чл.2. Ползвател на земеделски земи, който се ползва от Заповедта по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ внася по банкова сметка за чужди средства на общината суми в размер на средното годишно рентно плащане за землището, за стопанска година.

Чл.3. Право на получаване на годишно рентно плащане от Община Пазарджик на основание чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ имат собствениците/ техните наследници на земи или упълномощени от тях лица, които нямат сключени договори по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) или Закона за арендата в земеделието (ЗАЗ), не са подали декларации по чл.37б от ЗСПЗЗ и имотите са включени в заповедите на Директора на ОД”Земеделие” по чл.37в, ал.4, т.2 от ЗСПЗЗ.         
 

ІІ. РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РЕНТНОТО ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.4. Правоимащите лица подават заявление по образец (Приложение №1 – за физически лица и № 1А – за юридически лица) до Кмета на община Пазарджик, находящо се в „Център за информация и услуги на гражданите”и Деловодството на Община Пазарджик - Гише №1.
Чл.5. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Копие от документ, доказващ правото на собственост върху имота (нотариален акт, нотариално заверен договор за доброволна делба, решение на Общинска служба “Земеделие” – Пазарджик/Поземлена Комсия, постановление за възлагане или друг документ удостоверяващ собствеността върху имота); 

2. Копие на документа за самоличност на заявителя;

3. Актуално удостоверение за наследници - оригинал (когато е приложимо);

4. Нотариално заверено пълномощно от всички наследници, даващо право на упълномощения да получи изцяло (100 %) от рентната вноска, дължима за имота за съответната стопанска година (когато е приложимо);
Забележка: При липса на нотариално заверено пълномощно от всички наследници правоимащото лице получава своя дял и дела на упълномощилите го лица само в случай, че размерът на дяловете е изрично уточнен в документ за собственост или удостоверение като останалите дялове остават дължими в срок до 3 (три) години.

5. Удостоверителен документ за банковата сметка (когато е приложимо);

6. Други документи (в случай на необходимост);

6.1. Копие от ЕИК по БУЛСТАТ и копие от удостоверение за актуално фирмено състояние, валидно към датата на подаване на заявлението (за субекти, регистрирани по ЗЮЛНЦ);

6.2. Посочване на ЕИК за търговци, регистрирани в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Чл.6.(1). Годишното рентно плащане се изплаща на правоимащите лица след разглеждане и одобрение на представените документи от главен експерт “ФСДУС” и се съгласуват от Директора на Дирекция “ФСДУС”. 

(2). В случаите, когато липсва нотариално заверено пълномощно от всички наследници и заявлението е за изплащане на част от сумата, изплащането на рентното плащане става само по банков път в двуседмичен срок, след представяне на документите по чл.5.

Чл.7. Получаването на одобрените суми се извършва по начин, посочен от заявителя, а именно: в брой на касата на общината или по посочена удостоверена банкова сметка.

Чл.8. Размерът на средното годишно рентно плащане за съответното землище от общината за предходната година се определя в левове за декар от комисия, назначена със заповед на директора на областна дирекция “Земеделие”, въз основа на данни предоставени от съответната общинска служба по земеделие, за средната стойност на рентните вноски, изчислена на база повече от половината договори, вписани в службата по вписванията и регистрирани в общинската служба по земеделие. Определеният размер на средното годишно рентно плащане се публикува на интернет страницата на съответната областна дирекция “Земеделие”. 

Чл.9. Средствата се набират и изразходват по набирателна сметка на общината за чужди средства и се използват само за изплащане от общината на правоимащите лица/ собствениците на земи в три годишен срок.ІІІ. РЕНТНО ПЛАЩАНЕ НЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:

 


Чл.10. Когато за посочената банкова сметка липсват удостоверителни документи от съответната банка.

Чл.11. Когато не са изпълнени всички изисквания на инструкцията.ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
§1.Инструкцията е утвърдена със заповед № РД…..…../ ..2012 г. на кмета на Община Пазарджик и влиза в сила от датата на утвърждаването и.

§2.Настоящата инструкция да се публикува в сайта на Община Пазарджик и да се обяви във всички административни сгради на Кметствата на съответните населените места.


                                                                                            

                                                                                                     Приложение № 1

                                                                                                 ДО

                                                                                                 КМЕТА НА

                                                                                                 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

                                                                                                 БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”№2

                                                                                                 Г-Н ТОДОР ПОПОВ

 

 

 

 

З   А   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

                                                                     от

…………………………………………..………………………………………………..…..…

ЕГН……………...……. Л.к. № …………….……, Изд. на …………. От МВР - …………

Адрес: ……………………….……….……………………………………………………..….

Телефон / факс / e-mail: ………………………………………………………………………

Чрез пълномощника си …………….………………………………………………….…………………………………

ЕГН……………...……. Л.к. № …………….……, Изд. на …………. От МВР - ……..……

Адрес: ……………………………….……….…………………………………………………

Телефон / факс / e-mail: ………………………………………………………………………

с пълномощно № ……………………, нотариално заверено от ……………………………

……………………………………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………………….…….

           УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

 

                На основание чл. 37в, ал.7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), моля да ми бъде изплатено годишно рентно плащане за ползването на земеделските имоти в землището на гр./с. …………..……..…………….…, както следва:

1. Имот № …………….…………………………, с площ ..………………….. дка      

2. Имот № …………….…………………………, с площ ..………………….. дка      

3. Имот № …………….…………………………, с площ ..…………………... дка      

4. Имот № …………….…………………………., с площ ..…………………. дка      

5. Имот № …………….…………………………, с площ ..……………………дка    

6. Имот № …………….…………………………, с площ ..………………….. дка      

7. Имот № …………….…………………………, с площ ..………………….. дка      

8. Имот № …………….…………………………, с площ ..…………………... дка      

9. Имот № …………….…………………………., с площ ..………………… дка      

10. Имот № …………….…………………………, с площ ..………………… дка    

за следните стопански години, а именно:…………………………...

       Прилагам:

  1. Копие от документ за собственост на имота/ите-копие;
  2. Удостоверение за наследници (ако е приложимо);
  3. Копие от актуална скица на имота-копие;
  4. Копие от документ за самоличност на заявителя.
  5. Нотариално заверено пълномощно от собственика / от всички наследници (ако е приложимо);
  6. Желая да получа рентата:       А) в брой

Б) по банков път (удостоверение за банковата сметка на лицето)

 

 

Банкова сметка………………………………………………… банков код………………………

 

Банка……………………………………………………., клон…………………………………………….

 

     Декларирам, че съм уведомен за обстоятелствата по чл.19 от Закона за защита на личните данни и давам съгласието си доброволно предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани за целта, за която са събрани от администратора по чл.3 от Закона за защита на личните данни.

 

С уважение: …………………………

                                                    /подпис/

     …………...…..………..…………………………………………………………………………

                                                       Трите имена (саморъчно)                                             ДЕКЛАРАЦИЯ
 

Долуподписаният/та .............................................................................................................................,

                                        име:    собствено, бащино, фамилно

 

постоянен адрес ..................................................................................................................................

               област , община, населено място, /ж.к., бул., ул., пл., №, вх., ет., ап./ 

 

ЕГН .................................. документ за самоличност: вид..................... № ......................................., издаден на ......................... от ....................................... 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
       1.За гореописаните имоти нямам сключен договор, съгласно Закона за задълженията и договорите или Закона за арендата в земеделието.

       2.Към днешна дата няма настъпила промяна в приложените от мен документи.

     Известно ми е, че за декларираните от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 


 
                                                         Декларатор: ……………………………………………………. 
                                                                                       /трите имена, подпис/

                                                                                                                                           

 

 

  
                                                                                                       Приложение № 1А

                                                                                                 ДО

                                                                                                 КМЕТА НА

                                                                                                 ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

                                                                                                 БУЛ.”БЪЛГАРИЯ”№2

                                                                                                 Г-Н ТОДОР ПОПОВ


 

 

 

 

                                        З   А   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

                                                                     от

…………………………………………..………………………………………………..…..…

ЕГН……………...……. Л.к. № …………….……, Изд. на …………. От МВР - …………

в качеството си на управител/собственик/ изпълнителен директор на ……………………

…………………………………………………………………………………………………..,

                         /наименование на търговско дружество или едноличен търговец/

със седалище и адрес на управление:……………………………………………………….., ЕИК:……………………, телефон / факс / e-mail:…………………………………………..,

Чрез пълномощника си …………….………………………………………………….…………………………………

ЕГН……………...……. Л.к. № …………….……, Изд. на …………. От МВР - ……..……

Адрес: ……………………………….……….…………………………………………………

Телефон / факс / e-mail: ………………………………………………………………………

с пълномощно № ……………………, нотариално заверено от ……………………………

……………………………………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………………….…….

           УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

 

                На основание чл. 37в, ал.7 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), моля да ми бъде изплатено годишно рентно плащане за ползването на земеделските имоти в землището на гр./с. …………..……..…………….…, както следва:

1. Имот № …………….…………………………, с площ ..………………….. дка      

2. Имот № …………….…………………………, с площ ..………………….. дка      

3. Имот № …………….…………………………, с площ ..…………………... дка      

4. Имот № …………….…………………………., с площ ..…………………. дка      

5. Имот № …………….…………………………, с площ ..……………………дка    

6. Имот № …………….…………………………, с площ ..………………….. дка      

7. Имот № …………….…………………………, с площ ..………………….. дка      

8. Имот № …………….…………………………, с площ ..…………………... дка      

9. Имот № …………….…………………………., с площ ..………………… дка      

10. Имот № …………….…………………………, с площ ..………………… дка  

за следните стопански години, а именно:…………………………...

       Прилагам:

1.Копие от документ за собственост на имота/ите-копие;

2.Удостоверение за наследници (ако е приложимо);

3.Копие от актуална скица на имота-копие;

4.Копие от документ за самоличност на заявителя.

5.Нотариално заверено пълномощно от собственика / от всички наследници (ако е приложимо);

 

 

Банкова сметка………………………………………………… банков код………………………

 

Банка……………………………………………………., клон…………………………………………….

 

     Декларирам, че съм уведомен за обстоятелствата по чл.19 от Закона за защита на личните данни и давам съгласието си доброволно предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани за целта, за която са събрани от администратора по чл.3 от Закона за защита на личните данни.

 

С уважение: …………………………

                               /подпис и печат/

     …………...…..………..…………………………………………………………………………

                                                     Трите имена (саморъчно)