PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 04 декември 2012 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

04 декември 2012 г.

 

 

 • В община Пазарджик със средства от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 ще бъдат изградени и възстановени съоръжения за защита от наводнения, по течението на река Телки дере. Проектът „Укрепване на речното корито на река Телки дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово” се реализира в периода 16 март 2012 г. - 16 юли 2013 г. с финансовата подкрепа на ОП ”Регионално развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-06/2010/042. Проектът е на обща стойност 1 002 094.42 лв., като европейското съфинансиране, осъществено чрез Европейския фонд за регионално развитие, е в размер на 851 780.26 лв., национално съфинансиране е в размер на 100 209.44 лв. и собственият принос е в размер на 50 104.72 лв. Проектът предвижда дейности по изграждане и възстановяване на съоръжения за защита от наводнения по течението на река Телки дере и укрепване на петите на водните откоси, предпазващи бреговете от ерозия и подкопаване. Дейностите по почистване и удълбаване на речното корито ще доведат до подобряване на пропускателната способност и предотвратяване на бъдещи заливания. Предвидено е да се изградят около 1800 линейни метра съоръжения за предотвратяване на наводнения. Във връзка с реализацията на проекта са проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и са сключени договори за строителство, авторски надзор, провеждане на мерки за публичност и визуализация и одит по проекта и предстои подписване на договори за строителен надзор по проекта. След сключването на последния ще бъде възложено стартиране на изпълнението на предвидените строителни работи по проекта. Основните очаквани резултати от реализацията на проекта са повишено качеството на живот в общината и предотвратен възможен риск от наводнение в територията на село Гелеменово;

 

 • На 30.10.2012 г. изтече срокът за внасяне на втора, последна вноска на данъка върху недвижимите имоти, таксата за битовите отпадъци и данъка върху превозните средства за 2012 г., а на 31.10.2012 г. изтече срокът за внасяне на четвърта, последна вноска на патентния данък за 2012 г. Изпратени бяха допълнително 23 000 писма, съдържащи над 30 000 съобщения до физически и юридически лица, неплатили в срок задълженията си за дължимия данък недвижими имоти и такса битови отпадъци. На некоректните платци ще бъдат изготвени и изпратени покани за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК.

Общината продължава с принудителните мерки за събиране на вземанията от неизправните длъжници, като всички граждани и юридически лица могат да си платят задълженията в паричния салон на отдел “МДТ”, находящ се на бул. “България” №41.

Общото изпълнение на годишния план към настоящия период е 90%, както следва:

 

Вид данък

Отчет към 30.11

План

   изпълнение

ДНИ

1 429 529

1 400 000

102 %

ТБО

4 586 194

5 316 000

86%

ДМПС

1 825 379

1 800 000

101%

Патент

270 893

300 000

90%

 

За повишаване на събираемостта и повишаване качеството на обслужване на данъкоплатците предстои до края на този месец да бъде внедрена нова информационна система за администриране събирането на местните данъци и такси, като новата информационна система има следните предимства:

 1. С пъти по-високо бързодействие в сравнение с предишната система, която е под DOS.
 2. Софтуерът позволява автоматизирано издаване на актове за установяване на задължения по декларации и на актове за установяване на вземания.
 3. Продуктът е web базиран и позволява системата да се разширява с изнасяне на допълнителни работни места, функциониращи онлайн, като такива допълнителни места да бъдат създадени в двата центъра за обслужване на гражданите и в кметствата, което ще улесни както гражданите, така и служителите на общината.
 4. Новата система дава възможност за плащане на задължения чрез ПОС устройства. Тази възможност ще облекчи значително гражданите при погасяване на техните задължения и ще отговори на изискванията на МФ за ограничаване на касовите плащания.
 5. Достъпност до редица справки, чрез които се следи как са начислени данъците, какво е събрано до момента, какво остава да се събира, кои са най-големите длъжници, т.е. въведена е сериозна мениджърска функция на дейността по събирането на данъци.
 6. Новият продукт контролира всички полета, в които се въвежда информация, така че те да имат съответните допустими стойности и да са правилно обвързани помежду си. По този начин силно се намалява възможността за допускане на грешки.
 • Община Пазарджик подаде и очаква одобрение на проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик”       по подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” на ОП ”Административен капацитет”. Целта на проекта е Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им чрез провеждане на специфични обучения.

232-ма служители ще преминат различни обучения, разпределени в групи по следните видове обучения:

 1. Обучение „Основни производства по АПК”;
 2. Обучение „Правна уредба и приложение на ГПК”;
 3. Обучение по ”Управление на електронната администрация. Архитектури, модели и виртуална среда”;
 4. Обучение за работа с AUTO CAD за специалисти;
 5. Обучение в областта на строителството и строителния надзор;
 6. Обучение „Информационна сигурност”;
 7. Обучение по „Специфика на междукултурните комуникации”;
 8. Групови обучения по екипна ефективност, мотивация и лична ефективност, работа с конфликтни потребители;

Проект „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на Община Пазарджик” е на стойност 89 960 лв. и ще се изпълнява в рамките на 12 месеца;

 

 • Колективен трудов договор за сфера „Образование” в Община Пазарджик ще бъде подписан до края на седмица. Той е резултат от отправено до кмета на Община Пазарджик предложение от общинските учителските структури на КНСБ и КТ „Подкрепа” – Изпълнителен комитет на Синдикат на българските учители и Регионален синдикат „Образование” и проведени консултации с участието на общинската структура към Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България. Основното искане на социалните партньори е Община Пазарджик да бъде гарант за финансовото обезпечаване на договореностите, част от които са: повишаване квалификацията на работещите учители,       мотивирани и обективни съкращения, навременно получаване на работните заплати и допълнителните плащания в рамките на бюджета на детските и учебни заведения, изплащане на транспортните разходи на пътуващите учители, осигуряване на здравословни, безопасни и хигиенни условя на труд и др.

Колективен трудов договор ще бъде подписан и с новоучредената синдикална структура в Ансамбъл „Пазарджик”. Той е изработен въз основа на браншовия колективен трудов договор „Музикални и сценични изкуства” от 06.06.2012 г. между КНСБ и КТ „Подкрепа” и Министерство на културата;

 

 • На 30.11.2012 г. в гр. Русе се учреди Национално сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза „БЪЛГАРСКИ МУЗЕИ”. Учредителният протокол е подписан от директорите на 19 български музея – 1 национален, 12 регионални, 4 общински и 2 частни. В Управителния съвет на сдружението са избрани следните пет музея, представлявани от техните ръководители, а именно:

- Национален военноисторически музей – София, представляван от Соня Пенкова;

- Регионален исторически музей – Русе, представляван от Николай Ненов;

- Регионален исторически музей – Пазарджик, представляван от Борис Хаджийски;

- Регионален исторически музей – Варна, представляван от Валентин Плетньов;

- Регионален исторически музей – В. Търново, представляван от Иван Църов;

На заседание на УС за Председател на Управителния съвет на Сдружение „Български музеи” единодушно бе избран РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАЗАРДЖИК, представляван от Борис Хаджийски.

 

За седалище на сдружението бе определен град Пазарджик.

Предстои регистрация, както и процедури по присъединяване на всички останали музеи, които имат желание да бъдат представлявани от това обединение.

Основните цели на Сдружението са свързани с популяризиране дейността на българските музеи и галерии в страната и чужбина, защита интересите на тези институции пред всички юридически и физически лица в страната и чужбина, подпомагане развитието на музеите и разширяване обема на информация между тях, участие в програми и проекти за подпомагане развитието на националната музейна мрежа, опазване и представяне на културно-историческото ни наследство, съвместни прояви със сродни организации и други дейности, свързани с развитие и насърчаване на музейната дейност;

 

 • Любимците на тийнейджърите Ангел и Моисей, станали популярни от телевизионното предаване Х-Фактор ще участват в празничната програма, която ще предшества запалването на светлините на коледната елха на Пазарджик. Концертът ще започне в 18,30 часа на 10.12.2012 г. пред сградата на ДКТ “Константин Величков”. В предколедното парти децата ще се срещнат с обичаните персонажи Ледената кралица, джуджета, елфи и други приказни същества, които са подготвили атрактивни изненади;
 • През тази седмица Община Пазарджик ще започне изплащането на ІV-тата, последна част, от субсидиите на спортните клубове за 2012 г. Двадесет и петте клуба ще получат финансови средства в размер на 26 600 лв., като преди това тези от тях, които имат задължения за наем и консумативи, трябва да ги издължат.