projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”

PostHeaderIconПроект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”

There are no translations available.

EUflag

gerb1

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036 „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”

OPRRflag

ИДЕНТФИЦИРАНЕ И КОНСУЛТИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ, ПРОЕКТИ, ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА ФИНАНСИРАНЕ В РАМКИТЕ Н ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ 2014-2020 Г.

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Община Пазарджик, с техническата помощ на ДЗЗД „Устойчиво развитие за Пазарджик”, разработва Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.Пазарджик за периода 2014-2020 г.

След съгласуване с обществеността на гр. Пазарджик, с решение на Общинския съвет от септември 2012 г. бяха определени три зони за въздействие, като неизменна част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.

Зона с потенциал за икономическо развитие с обхват основна производствена зона с площ от 326,22 ха;

Зона с преобладаващ социален характер с обхват ж.к.. Младост, Широк център североизток, кв. Ябълките, Петковски квартал, кв. Изток, кв. Махалата и кв. Марица-Болницата, обща площ от 305,14 ха и включва население от 36 947 души.

Зона на публични функции с висока обществена значимост с обхват кв. Център (Централна градска част), кв. Вароша, кв. Казармата и кв. Моста Марица с обхваща площ от 122,83 ха и включва население от 6 457 души.

Картографиран материал относно всяка зона и нейните граници можете да намерите на ГИС портала на проекта - http://gis.bggis.com/pazardjik/

В рамките на всяка зона за въздействие следва да бъдат идентифицирани и приоритизирани проектни идеи, възможности за публично-частни партньорства, които да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 година. Индикативен списък на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП е изготвен и публично достъпен след извършен целеви и проблемен анализ на икономическото, социалното, екологичното и техническото състояние на града и неговите територии и потенциала за развитие, след проведени работни срещи със заинтересуваните страни през месец ноември 2010 и серия от публични допитвания до гражданите.

Като представители на заинтересуваните страни, целеви групи, потенциални партньори и инвеститори на зоните, граждани на града, Ви каним да изразите своята позиция и мнение относно приоритетни проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на всяка зона за въздействие, които да се включат за финансиране в Интегрирания план.

Позицията си можете да изразите като приоритизирате проекти от индикативния списък на проекти във всяка група (интервенция) на съответната зона за въздействие, спрямо значимостта и ефекта им за развитие на града и жителите.

Списък на идентифицирани проектни идеи, проекти за всяка зона за въздействие с групи интервенции е достъпен на сайта на проекта - http://ipgvr.bggis.com/pazardzhik/en-us/начало.aspx

Очакваме Вашето мнение, позиция чрез един от следните канали за консултация с обществеността:

·       Обратна връзка чрез изпращане на мейл с приоритетни за Вас проекти от списъка с индикативни проекти във всяка група проекти от зоните за въздействие на ani.markova@ip-arch.com

·       Обратна връзка чрез изпращане на писмо с приоритетни за Вас проекти от списъка с индикативни проекти във всяка група проекти от зоните за въздействие на адреса на община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул.”България” N2 или факс: (034)44 24 95.

·       Присъствено участие във фокус групи за зона с потенциал за икономическо развитие, която ще се проведе на 10 декември 2012 г. от 10,00 часа в Гранд Хотел Хебър Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. Есперанто №6).

·       Присъствено участие във фокус групи за зона с преобладаващо социално въздействие, която ще се проведе на 10 декември 2012 г. от 13,00 часа в Гранд Хотел Хебър Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. Есперанто №6).

·       Присъствено участие във фокус групи за зона с публични функции, която ще се проведе на 10 декември 2012 г. от 15,30 часа в Гранд Хотел Хебър Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. Есперанто №6).

Вашето мнение по изведените приоритетни проекти ще можете да дадете до 11 декември 2012 г. чрез един или комбинация от посочените начини. Въз основа на Вашите идеи, мнения и коментари ще бъде оформен окончателен списък с проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на всяка зона за въздействие, които да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 година.

Предварително благодарим за изразения интерес и участие от Ваша страна.

 

Тодор Попов

Кмета на Община Пазарджик

Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.