PostHeaderIconМЗХ-Изпълнителна агенция по лозата и виното сезира Община Пазрджик за гроздоберна кампания 2012 г.

МЗХ-Изпълнителна агенция по лозата и виното сезира Община Пазрджик за гроздоберна кампания 2012 г. със следното: Във връзка с гроздоберната кампания 2012 г. Ви напомняме, че съгласно чл.8 на Регламент 436/2009 г. всички производители на винено грозде са длъжни да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2012 г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр. Пловдив.

Срокът за подаване на декларациите за реколта от грозде в съотвествие с чл. 8 на Регламент 436/2009 г. е най-късно до 15 януари.

Съгласно горепосоченото и чл. 8 на същия регламент, нарушителят съответно гроздопроизводител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или нарушил императивните актове по прилагането им, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1000 лв. за физическите лица и от 2000 до 10 000 лв. – за юридическите лица и едноличните търговци, ако не подлежи на по-тежко наказание.