projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Category Blog Програма 2007-2011

PostHeaderIconПрограма 2007-2011

Индекс
Програма 2007-2011
Принципи на управлението
ВиК
Управление на отпадъците
Пътна и иконом. инфрастр.
Публичен транспорт
Безопасна градска среда
Подобряване на физ. среда
Образователна инфрастр.
Социална инфраструктура
Културна инфраструктура
Спорт и спортна инфрастр.
Туризъм
Админ. обслужване
Всички страници

 

znak

Община ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик, бул. България  №2, Общинска администрация,

тел: / 034/ 44 55  01,

факс: /034/ 44 24 95

е-mail: secretary@pazardjik. bg

 

П Р О Г Р А М А

2007-2011 г.


Резюме

Програмата взима под внимание стратегическите цели за общинско развитие за периода 2007 – 2011 г., като същевременно отразява намеренията на общината  да кандидатства за подкрепа от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС в периода 2007 – 2013.  Идеята на програмата е да се използват възможностите, които предоставят тези фондове на българските общини и с това да се допринесе за развитието и съвременното устройство на община Пазарджик.  Предложението се базира на актуализиран и детайлен анализ на инвестиционни проекти с приоритетно значение в 11 основни сфери плюс административното обслужване:

-          ВиК

-          Управление на отпадъците

-          Пътна инфраструктура

-          Публичен транспорт

-          Безопасни градски условия

-          Подобряване на физическата среда

-          Образователна инфраструктура

-          Социална инфраструктура

-          Културна инфраструктура

-          Спорт и спортна инфраструктура

-          Tуризъм

-          Административно обслужване

Крайният резултат е документ, отразяващ възможностите на общината и съобразен със специфичните изисквания за избираемост за финансиране от Структурните фондове. Целите и обектите, залегнали в програмата, ще се финансират както със средства от еврофондовете, така и от собствени източници и планиран инвестиционен кредит.Последна промяна (Сряда, 29 Февруари 2012г. 17:28ч.)