projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на площадка за събиране, съхраняване и търговия с черни и цветни метали, с дейности по разкомплектоване и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на площадка за събиране, съхраняване и търговия с черни и цветни метали, с дейности по разкомплектоване и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

            На основание чл.6, ал.9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн. ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция “ТСУ” - “Екология”, Ви уведомява за :

Инвестиционно предложение за „Разширяване на дейността на площадка за събиране, съхраняване и търговия с черни и цветни метали, с дейности по разкомплектоване и съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/ и съхраняване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/”

           

Местонахождение: ПИ с идентификатор 55155.508.203, УПИ ІІ, кв.520 по плана на гр. Пазарджик.

           

Възложител: „Метал Комерс”ООД, с адрес ул.”Трета”№33, с. Главиница, община Пазарджик, област Пазарджик

            Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.  

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ/ 03.01.2013г-16.01.2013 г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ .