projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка на която да се извършват следните дейности: търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали; събиране, временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка на която да се извършват следните дейности: търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали; събиране, временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

            На основание чл.6, ал.9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн. ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция “ТСУ” - “Екология”, Ви уведомява за :

Инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка на която да се извършват следните дейности: търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали; събиране, временно съхраняване на излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/, които могат да достигнат 500бр., разположени едновременно на площадката; разкомплектоване на ИУМПС; продажба на части от МПС втора употреба; временно съхраняване на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване /ИУЕЕО/; предварително третиране на ИУЕЕО.

           

Местонахождение: УПИ ІХ-производствена и складова дейност, кв.62 /бивш стопански двор/ по плана на с. Главиница, община Пазарджик, област Пазарджик.

           

Възложител: „Метал Комерс”ООД, с адрес ул.”Трета”№33, с. Главиница, община Пазарджик, област Пазарджик

            Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя, по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.  

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ/ 02.01.2013г-15.01.2013 г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ .