projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция и радио релеен възел №3179 върху покрива на сграда с идентификатор 55155.505.657.1, разположена в поземлен имот

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция и радио релеен възел №3179 върху покрива на сграда с идентификатор 55155.505.657.1, разположена в поземлен имот

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

            На основание чл.6, ал.9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн. ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция “ТСУ” - “Екология”, Ви уведомява за :

Инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща базова станция в GSM/UMTS базова станция и радио релеен възел №3179 върху покрива на сграда с идентификатор 55155.505.657.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.505.657 по КК на гр. Пазарджик

           

Местонахождение: Сграда с идентификатор 55155.505.657.1, разположена в ПИ с идентификатор 55155.505.657 по КК на гр. Пазарджик, с адрес ул.”Панайот Волов”№2, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик.

           

Възложител: „Космо България Мобайл” ЕАД, с адрес ул.”Добруджа”№3, гр. Троян

            Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя, по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.  

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ/ 02.01.2013г-15.01.2013 г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ .