projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща стопанска сграда – свинарник”

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща стопанска сграда – свинарник”

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

            На основание чл.6, ал.9 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн. ДВ, бр.94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г./

Община Пазарджик, Дирекция “ТСУ” - “Екология”, Ви уведомява за :

Инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща стопанска сграда – свинарник”

           

Местонахождение: ПИ с №000440, местност „Герметата”, землището на с. Братаница, община Пазарджик, област Пазарджик.

           

Възложител: ЗП Иван Николов Василев, с адрес бул.”България”№5, ет.4, ап.7, гр. Пазарджик, община Пазарджик, област Пазарджик

            Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя, по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „ТСУ”.  

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ/ 02.01.2013г-15.01.2013 г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ .