PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 15 януари 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

15 януари 2013 г.

 

  • До края на тази седмица в град Пазарджик ще функционират 15 точки със свободен достъп до интернет на обществени територии. Към този момент такъв има в парковете “Острова” и “Стадиона”, Градската градина, градинките пред МБАЛ “Ескулап”, “Здраве”, ЖП гара, църквите “Света Богородица” и “Света Петка”, зелените площи пред ОББ и х. “Тракия”. Впоследствие ще бъдат обхванати териториите на всички училища, като срокът за реализация е до края на месец март.

От тази година Община Пазарджик въвежда и изискването при издаване на разрешително за разполагане на маси на публична общинска територия, заведението да осигури безплатен достъп до интернет;       

 

  • Община Пазарджик подаде проектно предложение „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” за финансиране по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:   BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” на ОПРР.

Проектът е на обща стойност 8 776 163 лв. и е разделен съгласно насоките за кандидатстване на:

- основен обект, обхващащ по-голямата част от територията на кв. Запад, на стойност 4 851 465 лв.;

- 9 допълнителни обекта, от които 3 бр. в кв. Запад, обхващащи територии, съседни на територията на основния обект, и 6 бр. обекти в кв. Устрем. Общата стойност на допълнителните обекти е 3 924 697 лв.

Дейностите, които ще се изпълняват, са идентични за всеки от обектите и са насочени към подобряване на физическата среда в двата квартала – рехабилитиране на вътрешно кварталните улици и прилежащите тротоари, изграждане на вело и паркови алеи, възстановяване на зелените площи, монтиране на нови детски площадки за игра, улично и парково осветление.

Срокът за реализиране на проекта е 24 месеца, като в момента се подготвят документациите за обществени поръчки, след което ще се открият и процедурите за избор на изпълнители на дейностите по проекта. Строителните дейности ще стартират след подписване на Договора за безвъзмездна финансова помощ с ОПРР;

 

  • Община Пазарджик възложи на “Еко Хидро – 90” ООД изкърпване със студена смес на асфалтовата настилка по уличната мрежа в гр. Пазарджик, както следва:

- ул. „Стоян Ангелов”;

- бул. „Александър Стамболийски”;

- бул. „Христо Ботев”;

- бул. „Стефан Стамболов”;

- ул. „Стефан Караджа” /до Азмъка/;

- ул. „Христо Касапвелев”;

- ул. „Любен Боянов”;

- ул. „Свети Иван Рилски” /кръстовището с ул. „К. Величков”/;

- „Ивайловско шосе”

с общо прогнозно количество за изкърпване – около 100 кв.м.

Освен горните главни артерии на изкърпване ще подлежат и единични дупки от т.нар. второстепенни улици от уличната мрежа на гр. Пазарджик.

С горното Община Пазарджик цели да поддържа в добро техническо състояние уличната мрежа и при зимни условия до възможността за нормалното й поддържане съгласно технологичните изисквания за извършване на пътно-ремонтни дейности;

 

  • Във връзка с предстоящия национален референдум в Република България на 27.01.2013 г. в Община Пазарджик са образувани 145 избирателни секции:

   - за град Пазарджик – 91 (в т.ч. са включени и три специализирани секции – в “МБАЛ-Пазарджик”АД, Държавна психиатрична болница и Следствения арест);

            - за кметствата – 54.

В избирателните списъци се вписват всички български граждани, които отговарят на следните условия: имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума - 09.11.2012 г. включително, навършили са 18 годишна възраст към деня на произвеждане на националния референдум, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

Броят на избирателите по предварителните избирателни списъци е:

            - за град Пазарджик – 71 158;

            - за кметствата – 36 633.

В Общинска администрация Пазарджик не са постъпили заявления от гласоподаватели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна урна, поради което такава не е сформирана.

На 12.01.2013 г. изтече крайният срок за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес и за гласуване на друго място. Приети са 202 заявления за гласуване по настоящ адрес и 1 заявление за гласуване на друго място.

До 19.01.2013 г. включително се подават заявления в Общинска администрация за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

Лицата, родени до 31.12.1931 г., които нямат заявен постоянен адрес се отпечатват в секциите по настоящ адрес.

Гласоподавателите с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението могат да гласуват в подходяща за тях секция, различна от секцията им по постоянен адрес.

Учениците или студентите - редовно обучение, могат да гласуват в избрана от тях секция в населеното място, където се намира учебното заведение след представяне на надлежно заверена за съответната учебна година/семестър ученическа или студентска книжка.

Справки в избирателните списъци могат да бъдат направени чрез интернет на адрес: www.grao.bg, чрез страницата на Общината: www.pazardjik.bg и на телефони: 034/402-308, 034/402-312.;

 

  • От началото на месец февруари Община Пазарджик започва реализацията на проект “Подкрепа” по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Проектът е на стойност 234 584,31 лв. и ще продължи 15 месеца. Кандидатстващите за работа трябва да бъдат в трудоспособна възраст и регистрирани в Бюро по труда. Реално предоставянето на почасови услуги за лична помощ, комунално-битова дейност и социално включване, познати досега като дейности “домашен помощник” и “социален асистнет”, ще продължи 12 месеца. Назначените 61 лица ще обслужват 76 потребители.

След подаването на документи от кандидатите, Дирекция “Социално подпомагане” ще изготви социални оценки, на базата на които потребителите ще бъдат класирани в низходящ ред. Типовите заявления вече могат да бъдат получени в стая 911 на Община Пазарджик;

 

  • Община Пазарджик изготви проектно предложение по Схема за безвъзмездна финансова помощ “Живот в общността” за създаването на Център за настаняване от семен тип за лица с умствена изостаналост в с. Хаджиево. Проект “Бъдеще” е на стойност 124 800,72 лв. и с продължителност 16 месеца. Центърът ще бъде разположен в сграда частна общинска собственост, нахощяща се в УПИ ХІІ, кв. 38 в с. Хаджиево, самостоятелно обособена и отделена от детската градина. Център за настаняване от семеен тип – ЦНСТ – за 12 лица с интелектуални увреждания е вид социална услуга за настаняване на хора на възраст над 18 години. Предоставените битови условия за настаняване и относително самостоятелен живот, 24-часовата грижа и наблюдението са свързани и насочени към повишаване на социалните умения и уменията за независим живот.

В рамките на проекта социалната услуга се предвижда да бъде предоставяна 10 месеца, а за постигане на устойчиви резултати след приключване на проектните дейности, Община Пазарджик ще кандидатства пред АСП, услугата да се финансира със средства от държавния бюджет, като делегирана от държавата дейност;

 

  • Фестивалът ЗИМНИ МУЗИКАЛНИ ВЕЧЕРИ “ПРОФ. ИВАН СПАСОВ”, който е един от акцентите в културната програма на Община Пазарджик, и тази година по традиция ще се проведе в началото на календарната година от 31 януари до 3 февруари.

В рамките на тазгодишното издание публиката ще чуе произведения на П. Владигеров, П. И. Чайковски, Ал. Скрябин, Сергей Рахманинов, Роберт Шуман, Фредерик Шопен, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Дж. Верди, Ф. Менделсон и др.

Международното участие предвижда гост музиканти и изпълнители от Франция, Австрия и Италия.

Като съпътстваща проява в първата вечер на фестивала ще бъде открита Национална фотографска изложба “Снимка на годината” на Канон България.         Тази година фестивалът ще се предхожда от цикъл концерти “В навечерието на фестивала Зимни музикални вечери “Проф. Иван Спасов"- Пазарджик 2013, в който със симфоничния оркестър на Пазарджик ще участват солисти и диригенти от САЩ, Франция, Австрия и Япония;

 

  • От 29.01. до 02.02.2013 г. в СЗ “Васил Левски “ ще се проведе Държавно първенство по бокс за мъже. Участие ще вземат над 180 боксьора от цялата страна и целият национален отбор. Домакините от СК “Тракиец” ще стартират с 5-ма боксьори.

На това състезание се подбират фаворитите, които ще участват на турнир “Странджа” през месец фавруари. Очаква се да присъстват президентът на БФБ и всички основни фактори в бокса.

Община Пазарджик финансира проявата с 4 000 лв.