PostHeaderIconИзготвен е актуализиран списък на гражданите за настаняване в общински жилища


Към 31.12.2012 г. са картотекирани 993 бр. лица и семейства с доказани жилищни нужди.

През 2012 г. са кандидатствали 63 лица и семейства за настаняване в общински жилища, от които:

- Одобрени са 52 бр. молби ;

-Отказани са молбите на 11 бр. лица и семейства, които не отговарят на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в жилища, собственост на Община Пазарджик.

Настанени в общински жилища и извадени от картотеката през 2012 г. са 23 бр. лица и семейства

Към 01.01.2013 г. одобрени и включени са 1 022 бр. лица и семейства в Актуализиран списък на граждани за настаняване в общински жилища.