PostHeaderIconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: Организиране на събитие по Проект: „Промоция на продукти от риболов и аквакултури в Община Пазарджик” по мярка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №3.4

Организиране на събитие по Проект: „Промоция на продукти от риболов и аквакултури в Община Пазарджик” по мярка за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании” по приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство””.