PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 12 февруари 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

12 февруари 2013 г.

 

  • Община Пазарджик е готова с пакета документи за кандидатстване по проект „Регионална система за управление на отпадъците – регион Пазарджик”, които се представят след получаване на поканата за финансиране. Част от тях са становището на управляващия орган по пред-проектните проучвания, финансовия анализ, формата за кандидатстване и документацията на регионалното сдружение на общините бенефициенти. За същите по процедура се изискват и извършват към момента предварителни консултации в МОСВ.

Предвид факта, че поканата за финансиране обхваща няколко региона, за които е предвидено изграждане на депа, включително и това на регион Пазарджик, преди получаване на същата, всеки един от регионите трябва да докаже своята проектна готовност пред управляващия орган.

Съгласно изготвения финансов анализ, общите инвестиционни разходи за реализацията на проекта за периода 2012 - 2015 г. се очаква да възлизат на 35 013 618, 32 лв.

  • Със средства от целевата субсидия за капиталови разходи през 2013 г. в проекта за бюджет на община Пазарджик е предвидено да бъдат финансирани следните обекти:

 

СМР в УПИ I- кв. 31, читалище и библиотека в с. Юнаците, община Пазарджик /преходен/

177 440 лв.

Ремонт в спортна зала "Васил Левски" гр. Пазарджик

80 900 лв.

Ремонт в спортна зала "Младост" гр. Пазарджик

119 200 лв.

Ремонт в сграда за ЦДГ с. Говедаре

20 640 лв.

Ремонт в сграда за ЦДГ с. Паталеница

32 280 лв.

Ремонт в сграда за ЦДГ с. Хаджиево

20 840 лв.

Ремонт фасада на сградата на СОУ "Петър Берон" гр. Пазарджик

25 150 лв.

СМР в ЕГ "Б. Брехт"

47 850 лв.

  • През 2013 г. Община Пазарджик планира със средства от бюджета да започне изграждането на Хигиенна баня – комплекс за услуги в УПИ VІ, кв. 542 на гр. Пазарджик. През настоящата година е предвидено реализирането на първи етап от строителството, за което са заложени 150 000 лв. и 5 500 лв. за технически проект за газификация. За обекта има готов архитектурен проект и издадено разрешение за строеж. Хигиенната баня ще обслужва разделно 50 жени и 50 мъже на час, като към нея има предвидени следните самостоятелни обекти – фризьорски салон, бръснарски салон и химическо чистене;

 

  • Приети са формулите за разпределение на средствата, получени по единни разходни стандарти за дейностите по възпитанието, подготовката и обучението на ученици и деца в общинските училища и детските градини за 2013 г. Определените от Министерството на финансите средства по Единен разходен стандарт за общинските училища на община Пазарджик за 2013 г. са в размер на 13 552 920 лв. Размерът на единния разходен стандарт за един ученик за 2013 г. е 1 335 лв. Определените от Министерството на финансите средства по Единен разходен стандарт за общинските детски градини, прилагащи системата на делегирани бюджети за 2013 г., са в размер на 3956 777 лв. Единният разходен стандарт за издръжка на 3 и 4 - годишните деца в целодневна детска градина е 1 520 лв., за 5 и 6 - годишните деца в подготвителна група към ЦДГ е 1 760 лв. и на едно дете в яслена група – 1 067 лв.;

 

  • Община Пазарджик очаква одобрение на проект “Бъдеще” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Схема за безвъзмездна финансова помощ “Живот в общността”. Проектът, който е на стойност 124 800,72 лв., предвижда изграждането на Център за настаняване от семеен тип на лица с умствена изостаналост в с. Хаджиево. В рамките на 6 месеца ще бъде извършен ремонт и обзавеждане на сградата, която е част от детската градина, но с отделен вход и двор. В рамките на проекта се предвижда социалната услуга да бъде предоставяна 10 месеца на 12 потребители на възраст над 18 години. След приключването на проекта Община Пазарджик ще кандидатства за държаводелегирана дейност на новосъзданената услуга;

 

  • Пет кандидати са допуснати да се явят на конкурса за директор на Драматично-куклен театър „Константин Величков”, гр. Пазарджик, който ще се проведе на 12 февруари от 14 часа в Министерство на културата. Свои концепции за следващия тригодишен период ще представят Камен Костов, Петър Радевски, Димитър Горанов, Александър Жеков и изпълняващият в момента длъжността Иван Карев. В седемчленната комисия, която включва основно експерти в областта на театралното изкуство, финансист, експерт „Човешки ресурси” от Министерство на културата има представител и на Община Пазарджик. Кандидатите трябва да защитят концепции, включващи основно подробен репертоарен план с постановъчни екипи за първата година, тенденденции в развитието на репертоара за останалия период, финансово-икономически показатели, възможности за разширяване на зрителската аудитория, планиране на съвместни проекти с други театри, с международни организации и други културни организации;
  • Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Пазарджик през 2013 г. ще бъде внесена за обсъждане в Общинския съвет. Програмата разглежда основните задачи и дейности на читалищата през 2013 г. Акценти в нея са: модернизирането на библиотечното обслужване чрез неговата компютъризация и спечелването на проекти, превръщането на читалищата в съвременни културно-информационни центрове, осигуряващи необходимия набор от услуги на гражданите, търсенето и предлагането на иновативни подходи за повишаване на читателския интерес и привличане на по-широк кръг от населението са за участие в културния живот.

На територията на Община Пазарджик функционират 35 народни читалища, които осъществяват дейност насочена към развитие и обогатяване на културния живот, запазване на обичаите и традициите, осигуряване на достъп до информация.

За 2012 г. читалищата получиха дофинансиране от Община Пазарджик за подпомагане на дейността им в размер на 31 181 лв. Ежегодно кандидатстват за допълваща субсидия и към Министерство на културата за обогатяване на библиотечните фондове, за ремонт на сградите и за развитие на художествено-творческата самодейност. За 2012 година за обогатяване на библиотечните фондове читалищата имат изготвени и спечелени проекти за над 23 хил. лева. И в настоящата програма за развитие на читалищната дейност за 2013 г. е предвидено изготвянето на проекти за допълваща субсидия от държавния бюджет.