projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР“ В ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР“ В ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ЯВЯВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР“ В ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

  

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността “Старши инспектор” в отдел “МДТ” към дирекция “ФСДУС”, Община Пазарджик,

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати:

     1.Теодора Георгиева Йовчева

     2.Татяна Георгиева Темнилова

 

Тестът ще се проведе от 09:00 часа на 05.03.2013 г. в зала на Архитектурен съвет на Община Пазарджик, етаж 2, адрес: бул. „България” № 2.

Кандидатите следва да се явят в 08:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

 

Не се допускат до конкурс следните кандидати:

  1. Златина Иванова Кочева- основание за недопускане: кандидатът не притежава изискуемата специалност на висшето образование и не притежава необходимият професионален опит в областта на данъчното законодателство

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Иван Трендафилов – началник сектор в “МДТ”