PostHeaderIconПокана относно отваряне на оферти за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на функционален анализ по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване

ПОКАНА

На основание на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, Община Пазарджик отправя покана към средствата за масово осведомяване и към юридически лица с нестопанска цел да присъстват на сесията по отваряне на оферти за участие в открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на функционален анализ по Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и разработване на административни и организационни мерки за подобряване на работните процеси и административната ефективност в Община Пазарджик” по проект “Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в Община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/09.10.2012 г.

Сесията по отваряне на оферти ще се състои от 14,00 часа на 27.02.2013 г. в административната сграда на Община Пазарджик, бул. “България” № 2, ет. 2, „Стъклена зала”.

Този документ е създаден в рамките на проект “Оптимизиране на организационната структура и работните процеси в Община Пазарджик посредством прилагане на Единна методология за функционален анализ в държавната администрация”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Договор за БФП № 12-11-33/09.10.2012 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от от община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.