PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 27 февруари 2013 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

27 февруари 2013 г.

 

  • На 1 март (петък) в община Пазарджик стартира кампанията за плащане на местните данъци и такси (данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци). Отстъпка от 5 % ще има за всички собственици на недвижими имоти и автомобили, които ще платят своите задължения за 2013 г. в периода от 1 март до 30 април. Касите на отдел „Местни данъци и такси" ще работят от 08.30 до 18.30 часа, без прекъсване.

През следващата седмица данъчно задължените физически и юридически лица от община Пазарджик ще получат съобщения за размера на дължимите местни данъци и такси и сроковете за тяхното плащане. За първи път тази година в данъчните съобщенията ще бъдат включени и задълженията за данък върху превозните средства, както и информация за неплатени задължения за минали години и начислените лихви, описани по отделно за всеки конкретен имот или превозно средство.

Припомняме, че всяко данъчно задължено лице има достъп до личната си информация в реално време през web пространството (интернет), по дефиниран от община Пазарджик начин (със съответните защити на личните данни), като лицето може да извърши преглед на информация за декларации, партиди, облози, лихви, наказателни постановления, фишове за глоби, актове.

Същевременно започна поетапно изграждане на пряка връзка през интернет от общината към кметствата (Мало Конаре, Ивайло, Огняново, Звъничево, Главиница, Черногорово и Изнесения център за обслужване на гражданите в гр. Пазарджик) за обмен на данни за задълженията по местните данъци и такси. Реализацията на този процес е сведена до възможността за плащане в брой в реално време. Това ще допринесе за повишаване качеството и бързината на обслужване на гражданите и на събираемостта в населените места;

  • Считано от 08.03.2013 г. (петък), на основание Договор №869/ 25.08.2011 г. с предмет “Текущ ремонт на улици и пътища в община Пазарджик” Община Пазарджик възложи на „Еко-Хидро-90” ООД извършване на пътно-строителни и ремонтни работи по уличната мрежа на гр. Пазарджик и населените места от територията на община Пазарджик. Предвижда се и благоустрояване по центровете на селата Звъничево, Ивайло, Мало Конаре и Овчеполци;

 

  • Във връзка с поддържане на чистотата на уличната мрежа на гр. Пазарджик, считано от 26.02.2013 г., започна извънредно почистване чрез метене и миене с препарат на улици, булеварди и площади. Обслужват се както главните пътни артерии на града, така и второстепенната пътна мрежа, като дейностите се осъществяват машинно и ръчно - с 2 бр. метачни машини и 4 бр. цистерни и с групи за ръчно метене. В инвънредния график са включени общо 113 улици на гр. Пазарджик. За целта са съставени и графиците, като метенето се извършва в периода от 26.02.2013 г. до 29.04.2013 г. включително, а миенето – от 15.03.2013 г. до 05.05.2013 г. включително.

Паралелно с извънредния график, във връзка с изпълнение на задълженията си по Концесионен договор № 1859/15.12.2003 г., дружество „Брокс” ООД гр. Пазарджик е съставило и ще изпълнява и годишните графици за метене и миене на пътната мрежа на гр. Пазарджик, съгласно които дейностите по ръчно метене се осъществяват целогодишно, а тези за миене започват от 04.04.2013 г. и са с различна кратност на извършване в зависимост от района на обслужване. В тази връзка е извършено условно категоризиране на улиците, като миенето се извършва съответно – за централните площади и централна градска част – 2 пъти месечно; за най-големите пътни артерии – 1 път месечно; за главните улици – 1 път на два месеца, а останалата пътна мрежа – 1 път годишно;

  • На 1 март 2013 г. Областен информационен център (ОИЦ) – Пазарджик започва нов цикъл от информационни срещи в общините на Пазарджишка област. Първите единайсет срещи за тази година ще бъдат на тема „Разработване на проектни предложения“, като с нея стартира серия от семинари, в които екипът на ОИЦ – Пазарджик ще прави презентации на всички етапи от управлението на един проект или фазите от т.нар. проектен цикъл. В предстоящите информационни срещи ще участват представители на общинските администрации, на териториалните звена на Централната администрация, НПО-сектора, на образователни институции, читалища и бизнеса.

През изминалата 2012 г. ОИЦ – Пазарджик проведе 33 информационни срещи в общините от областта, по време на които представи функциите и дейността си, добри практики на бенефициенти, успешно изпълнили проекти с европейско финансиране, често допускани грешки при изготвянето на проектни предложения, както и новите приоритети за развитие на страната ни през следващия програмен период, в който България ще получава безвъзмездна финансова помощ от фондовете на Европейския съюз и новите оперативни програми.

В работната програма на ОИЦ – Пазарджик за 2013 г. е заложено провеждането на общо 44 информационни срещи в единайсетте общини в областта;

  • Общински план за младежта за календарната 2013 г. ще бъде разгледан на предстоящото заседание на Общински съвет – Пазарджик. Планът е разработен на база планирани дейности и инициативи от Община Пазарджик, младежки организации и институции, работещи с млади хора на територията на общината. Дейностите включват информационни срещи, кампании, дискусии на местната власт с младите хора по актуални проблеми, обучения по метода „Връстници обучават връстници”, участие на доброволци в „Академия за доброволци”, спортни прояви и други. Целта им е насърчаване на активността и развитието на младежите на възраст от 15 до 29 години. Финансовата рамка на плана включва средства от общинския бюджет в размер на близо 90 000 лв., средства по национални програми и проекти и европейско финансиране;
  • Церемонията по връчването на Националната награда за художествен превод “Стоян Бакърджиев” на Община Пазарджик ще се състои на 8 март 2013 г., от 17.30 ч. в зала “М-ро Георги Атанасов” – втори етаж. На тази дата през 1929 г. в Пазарджик е роден талантливият български творец. Националната награда за художествен превод “Стоян Бакърджиев” е учредена през 2000 г. и се присъжда от община Пазарджик на всеки три години на български преводач за принос в българското преводаческо изкуство. Комисия, назначена със заповед на кмета, разглежда и анализира преводните издания, регистрирани в официалния книгопис “Преводна литература” на Националната библиотека, за периода между две   награди.     Във връзка с Националната награда “Стоян Бакърджиев” се обявява и съпътстващ конкурс за превод за възрастни и средношколци.

За тазгодишното 5-то издание на наградата, регистрираните преводни издания за периода януари 2010 г. – декември 2012 г. са 1548 книги.

Най-добрият превод ще определи жури в състав проф. Емилия Стайчева – председател на съюза на преводачите в България, Мария Генова – носител на Националната награда “Стоян Бакърджиев” и Марин Георгиев – носител на Националната награда “Теодор Траянов”.

Постъпилите творби за съпътстващия конкурс за възрастни и средношколци от община Пазарджик за превод на поезия, есе и кратък разказ ще бъдат разгледани от преподавателите по английски, немски и френски език - Спасина Станева, Ани Ушева и Иванка Караниколова.