projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ СТАРШИ ИНСПЕКТОР “ В ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

PostHeaderIconПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ СТАРШИ ИНСПЕКТОР “ В ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

П Р О Т О К О Л

 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ СТАРШИ ИНСПЕКТОР “ В ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” КЪМ ДИРЕКЦИЯ “ФСДУС”, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

 

След проверка и оценка на тестовете на кандидатите за участие в обявения конкурс за длъжността “Старши инспектор” в отдел “МДТ” към дирекция “ФСДУС”, Община Пазарджик, Комисията реши:

 

Допуска до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю -следните кандидати: 

  1. Татяна Георгиева Темнилова – 30 т.

 

     Не допуска до участие в следващия етап на конкурсната процедура - явяване на интервю -следните кандидати: 

  1. Теодора Георгиева Йовчева – 18 т.

 

 Допуснатите кандидати да се явят на Интервю, което ще се проведе от 10:00 часа на 13.03.2013 г. в стая 303, етаж 3 в Община Пазарджик, адрес: бул. „България” №2.

Кандидатите следва да се явят в 09:45 часа пред кабинета. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Иван Трендафилов- началник сектор “Ревизии”,отдел “МДТ”