projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Банкови сметки на Община Пазарджик

Банкови сметки на Община Пазарджик

 

 

Обединена Българска Банка АД

BIC код - UBBSBGSF

 

BG 45 UBBS 8002 33 00 22 52 10 - набирателна сметка в лева

BG 51 UBBS 8002 31 09 52 93 10 - бюджетна сметка в лева

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10 - приходна сметка в лева

 

 

 

IBAN сметка

Вид плащане

Код за вид плащане

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Окончателен годишен(патентен) данък

441400

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Данък върху недвижимите имоти

442100

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Данък върху наследствата

442200

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Данък върху превозните средства

442300

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Такса за битови отпадъци

442400

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

442500

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Туристически данък

442800

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Други данъци

443400

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Нетни приходи от продажба на услуги, стоки, продукция

444000

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Приходи от наеми на имущество

444100

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Приходи от наем на земя

444200

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Приходи от лихви по текущи банкови сметки

444300

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Приходи от лихви по срочни депозити

444400

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Приходи от дивиденти

444800

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

445100

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина                

445200

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Приходи от продажба на ДМА

445500

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Приходи от продажба на земя

445600

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Приходи от концесии

445700

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Глоби, санкции, неустойки, обещетения и наказателни лихви

446500

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Други неданъчни приходи

447000

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Такси за технически услуги

448001

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Такси за ползване на детски градини

448002

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Такса за ползване на детски ясли и други по здравеопазването

448003

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Такси за ползване домашен социален патронаж и други социални услуги

448005

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Такси за административни услуги

448007

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.

448008

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Такса за битови отпадъци

442400

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Такси за ползване на общежития и други по образованието

448010

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Такса за гробни места

448011

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Туристически такси

448012

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Такса за притежаване на куче

448013

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Други общински такси

448090

BG 86 UBBS 8002 84 32 44 15 10

Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

448081