projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение за изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение за изработване на ПУП

There are no translations available.

СЪОБЩЕНИЕ

         Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че със Заповед на Кмета на Общината се разрешава изработване на ПУП, както следва:

       Заповед № 31/ 20.02.2013 г. За изработване на проект на ПУП-ПРЗ на п.и. 000028 в местн. „Горни лозя” в земл. Говедаре

       Заповед № 32/ 21.02.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІІІ-Производствена дейност в кв. 30 по плана на с. Драгор

         Заповед № 33 / 21.02.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-490, За хотелски комплекс /п.и. 005490/, местн. „Татар екин” земл. Драгор

       Заповед № 34/ 22.02.2013г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР и ПЗ за УПИ VІ /п.и. 000209/ от Стопански двор, местност „Мандрите” в земл. Крали Марко

       Заповед № 35 / 25.02.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІІІ-70,За търговия и услуги и УПИ ХІ-82,За производство на маркучи, местн. „Малък Якуб” земл. Пазарджик

     Заповед № 38 / 01.03.2013 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІV-735,736 и УПИ ХІІІ-734 в кв.50 по плана на гр. Пазарджик

     Решение № 29 от 28 февруари 2013 г., взето с Протокол № 3 на Общ. Съвет - Пазарджик с което се разреава изработване на ПУП-ПРЗ заа п.и. 045001, местност „Млечока” в земл. Братаница

     Решение № 47 от 28 февруари 2013 г., взето с Протокол № 3 на Общ. Съвет - Пазарджик с което се разреава изработване на проект на ПУП-ПРЗ заа п.и. 000482, местност „Бръждовица” в земл. Ивайло