projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Местни данъци и такси Такси

ДАНЪЧЕН   КАЛЕНДАР ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЗМДТ ЗА 2017г.


Вид на задължението

С 5% отстъпка

І

вноска

ІІ

вноска

ІІІ

вноска

ІV

вноска

1.

ДНИ и ТБО

до 02.05

  до 30.06  

  до 31.10

-

-

2.

Д върху ПС

до 02.05

 до 30.06

 до 31.10

-

-

3.

Патентен данък

до 31.01

 до 31.01

 до 30.04

 до 31.07

 до 31.10

 

 Размери на   Такса "Битови отпадъци" за 2017 г.

 

№ по ред

ДЗЛ

Основа 

Размер    (‰)

1.1.

За граждани

 По данъчна оценка на имотите

 

1.1.1.

За жилищни имоти

 По данъчна оценка на имотите

3,0

1.1.2.

За нежилищни имоти

 По данъчна оценка на имотите

3,0

1.2.

За юридически лица

 По данъчна оценка на имотите

 

1.2.1.

За жилищни имоти

 По данъчна оценка на имотите

4,0

1.2.2.

За нежилищни имоти

 По-високата между данъчна оценка на имотите и остатъчна стойност

13,5

 

Данни за сметката за превод на Данък върху превозните средства, ДНИ, ТБО и Патентен данък

 

Име на банката/ клон

"ОББ" АД ПАЗАРДЖИК

Адрес на банката

гр.ПАЗАРДЖИК, ул."11-ТИ АВГУСТ" № 2

IBAN

BG 86UBBS80028432441510

BIC

UBBSBGSF

Код

 441400

 Патентен данък

вид плащане

 442100

 Данък върху недвижимите имоти

 

 442200

 Данък върху наследствата

 

 442300

 Данък върху превозните средства

 

 442400

 Такса битови отпадъци

 

 442500

 Данък при придобиване на имущества по        дарения и възмезден начин

 

442800

Туристически данък

 

448007

Такса за административни услуги

 

 443400

 Други данъци

 

 448013

 Такса куче

 

 446500

 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети